Брой 11-12 на в-к "Тишина" от 20 юни 2013 г.

 

 

  СЪЮЗЪТ НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ                                

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ НА СЪЮЗА НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ЩЕ ТЪРСИМ И ЩЕ ОТСТОЯВАМЕ

НАШАТА РАВНОПРАВНОСТ В ЖИВОТА

 

  • На 29 май т.г., в сградата на СГБ, на ул. „Денкоглу” 12, се състоя поредното годишно събрание на пълномощниците на Съюза на глухите в България.

  • В този ден 36 пълномощници от цялата страна, избрани да представляват нашите интереси, се събраха за да обсъждат проблемите и успехите на съюзната ни дейност през изминалата година.

  • Те одобриха представения отчетен доклад на СГБ, доклада на Централната ревизионна комисия, както и отчета за финансово-стопанската дейност.

  • Приета бе програмата на СГБ за дейността през настоящата година.

    Избраните работни комисии установиха законността на събранието и работата започна.
  Започна с изказването  на председателя на Съюза на глухите в България г-н Васил Панев, по въпросите на отчетния доклад и за нашата бъдеща работа. Форумът на СГБ, за който ви информираме днес, драги читатели, бе един от най-отговорните за дейността ни през последните години. Всички знаят, че съюзната работата през изминалата година бе напрегната и много трудна -  в условията на всеобщата икономическа криза,  а и в условията на липса на загриженост и подкрепа от страна на институциите в България.
 Ръководството на Съюза на глухите в България и Управителният съвет трябваше да намират  своевременно и бързо най-правилните решения за преодоляване на тежките проблеми. При това  решения, които винаги първостепенно  да защитават интересите на нашите членове с увреден слух. 
  Делегатите на Общото събрание одобриха всичко сторено дотук!
 Делегатите на Общото събрание дадоха свои  мнения  и идеи за бъдещата работа, свързани с програмата за дейността на СГБ през 2013 година. Много загриженост имаше в техните думи. Много желание всичко това, което ни пречеше,  да се преодолее вече. За  да стане животът на глухите хора достоен, такъв какъвто всеки един от нас заслужава.
  Да. Такива бяха изказванията.
  Правилни изказвания за законните наши изисквания и нужди. Правилни изказвания за онова, което трябва да се направи. Например, за образованието на младите хора. Например, за необходимостта от узаконяването и въвеждането на единен жестов език. Например, за възстановяване на центровете за рехабилитация на деца с увреден слух в големите градове. За въвеждането на съвременни технически средства за комуникация и общуване между глухите  хора. За използване на специализирана видеовръзка със службите за спешна помощ, за достъп до интернет, за въвеждане на специални мобилни телефони и лаптопи…
  Справедливи изисквания, при това така необходими за живота ни в този век.

 


  СЪЮЗЕТ ЖИВОТ                                                                   

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ СЪЮЗА НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ


ЗА ПРОМЯНА В ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  ВЪВ

ВРЪЗКА С РАТИФИКАЦИЯТА НА КОНВЕНЦИЯТА НА ООН ЗА ПРАВАТА НА

ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

 

   Уважаеми членове на междуведомствената група за разработване на Проект на двугодишен план за действие, съдържащ мерки за привеждане на нормативната уредба в областта на хората с увреждания в съответствие с разпоредбите на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания,

Съюзът на глухите в България с изключителна сериозност проведе обща дискусия сред своите членове в цялата страна по този така жизненоважен за нас въпрос.
  След ратифицирането на Конвенцията на ООН ние очакваме нашето законодателство да бъде приведено в съответствие с правата на хората с увреждания. Всички наши усилия ще бъдат насочени за пълноценно упражняване на човешките права на хората с увреден слух, на техните основни свободи и равнопоставеност, така, както е записано в Конституцията на Република България.

  За да бъде осигурена тази равнопоставеност и да бъдат гарантирани специфичните потребности на глухите хора във всички области на живота,
предлагаме на вашето внимание следните НАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

1.ОФИЦИАЛНО ПРИЗНАВАНЕ НА ЖЕСТОВИЯ ЕЗИК.
   В Конвенцията на ООН това задължение е записано в Член 21 /д/ и в чл. 24 т.3/б/ и /в/
 Тези текстове задължават създаването и утвърждаването на Закон за жестовия език в България.
 Според този закон ще бъдат уеднаквени  жестовете за всички български думи съгласно точната българска граматика. Сега в различните краища на страната жестовете се различават. СГБ има изработен  речник, който следва да послужи като методика за обучение.

2. ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО НА ДЕЦАТА, ПОДРАСТВАЩИТЕ И СТУДЕНТИТЕ С УВРЕДЕН СЛУХ.

 Във връзка с член. 2 от Конвенцията на ООН,
Настояваме в проекта за Закон за предучилищното и училищно образование, да се запишат следните дефиниции, както и точно определените в този член на Конвенцията термини:
„Комуникация” – включва всякакви езици, визуално представяне на текст…”, „Език” включва говоримите и знакови езици…,”Дискриминация по признак на увреждане” означава всякакво правене на разлика…"Разумни улеснения”,
Универсален дизайн”…/пълният текст да се вземе от Конвенцията./

 Във връзка с чл. 24 от Конвенцията
  В Проекта за Закона за образованието да се запише текста на чл. 24 от Конвенцията, който задължава държавите-страни по този документ :
т.3 /б/ - „да способстват за усвояване на езика на знаците и налагане на лингвистична идентичност на общността на лишените от слух,”
т. 3 /в/ от чл. 24 – „да гарантират, че образованието на лица и особено на деца, които са лишени от зрение, слух, или от двете, се осъществява при използване на най-подходящите за индивида езици, методи и средства за комуникация.

Във връзка с чл. 24  т.1/б/  и т.3 /в/,  във връзка с чл.7  т.1
  -В специализираните детски градини за деца с увреден слух и ССУ за ДУС да се изучава и използва жестов език още от най-ранна възраст.
Възстановяване  на Центровете за ранна рехабилитация на деца с увреден слух.
- Въвеждане на обучение на  жестов език в специализираните училища – както за учащите, така и за преподавателите
-На деца със загуба на слуха, обучаващи се в масови училища да се осигури ресурсен учител – сурдопедагог
-На слухово увредени лица, обучаващи се във висши учебни заведения да се осигури личен асистент, владеещ жестов език.
- В Закона за висшето образование да се запише: „Изграждане  на центрове в съответните ВУЗ-ове за осигуряване на необходимите специалисти, които да са в помощ на студентите с увреждания, в това число и за студентите с увреден слух, които при нужда да  осигуряват по време на лекции и упражнения преводачи на жестов език, аудио-визуална техника, текст и др.


3. ДОСТЪПНОСТ

Във връзка с чл. 9 от Конвенция
На основание Чл. 9,т. 2/в/

- Организиране на курсове за изучаване на жестов език за глухи хора, за учители и за родители, които имат глухи деца,  както и за други желаещи.
Чл.9 т.2 /д/ и т. 2/г/
- Осигуряване на  преводачи на жестов език на летищата и големите ЖП гари и автогари. А там, където това е невъзможно, да има информационни табели с подробни  и видни надписи.
- Осигуряване на преводачи на жестов език в болници, в социални служби, в ритуални зали, в съдилища и в полиция.

Във връзка с чл. 21 от Конвенцията
На основание чл. 21, буква /б/

- В общини, в които живеят над 50 слуховоувредени лица, в деловодствата на общините и в институциите на територията на общината да работят преводачи на жестов език.
На основание чл. 21, буква/а/  и  буква /д/
- В програмите на телевизиите с национален характер, основните информационни емисии да бъдат с превод на жестов език, или пък да са придружени със субтитри. С жестов превод, или с надписи  да бъде петъчният парламентарен контрол, както предаванията за националните празници и събития. Жестов превод да има и за важните международни събития.
   - Театралните спектакли и други културни прояви да бъдат осигурени с жестов преводач.  Телевизионните филми, включително и българските, да бъдат със субтитри /на основание чл.30,т.1/а/
На основание чл.21,буква /г/
- При лицензиране на разпространители на масова информация да се изисква за значими на широката публика предавания с жестов превод или субтитри..
- Мобилните оператори да предоставят на хората, лишени от слух, SMS услуги на преференциални такси.
- Интернет доставчиците да предоставят услугата си на преференциални такси за хората, лишени от слух.
На основание чл.26, т.3
- На хората, лишени от слух, да се предоставят мобилни телефони за видеоразговор, или компютри като помощно средство.
- Телефон 112 да приема писмени съобщения /SMS/ и да може да се осъществява видеовръзка на жестов език.

4. ТРУДОВА ЗАЕТОСТ

Във връзка с чл. 27 от Конвенцията
На основание чл.27, т.1

- Държавата да се ангажира с предоставяне на обществени поръчки на специализираните предприятия за хора с увреждания  при условия и ред, определени с правилник за прилагането на Закона за обществените поръчки.
- Да се налагат санкции на ръководители на фирми, които не спазват правилата за трудоустрояване и назначаване на хора с увреждания.
- Бюрата по трудова заетост да осигуряват работа на хората с увреждания в публичния сектор.

5. ДОСТЪП ДО ПРАВОСЪДИЕ

Във връзка с член 13 на Конвенцията
На основание чл.13, т.1

- При съдебни процедури и нотариални сделки със слуховоувредено лице да се осигурява тълковник, независимо от това дали лицето е грамотно, като се зачита правото му за избор на тълковник.
  На основание чл.13, т.2
- Държавата да осигури периодично обучение по жестов език на работещи в сферата на правосъдието, полицията и затворите.

6. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Във връзка с чл. 25 на Конвенцията
На основание чл.25 /б/

- В комисиите на ТЕЛК задължително да има специалист по УНГ, който да оценява загубата на слуха, а не само на говора, както се прави сега.
- Да се изградят с помощта на държавата дневни и нощни центрове за възрастни самотни хора с увреден слух.
- Чрез министерствата на здравеопазването и на транспорта да се промени действието на ТЦЕЛК и ТОЛЕК според Наредба № 31 за придобиване на правоспособност за управление на ЛМПС, приета през 2011 г., която е дискриминационна спрямо глухите хора.

7. НАЦИОНАЛНО ПРИЛАГАНЕ И МОНИТОРИНГ

Във връзка с чл. 33, т.1
  Национално представените организации на хора с увреждания да участват в контролиращ орган по прилагане на конвенцията.

 


  ФЕСТИВАЛ                                                                               

ПРАЗНИКЪТ НА НАШЕТО ИЗКУСТВО

 
 За двадесет и пети път Съюзът на глухите в България проведе национален фестивал на художествената самодейност на хората с увреден слух
От 7 до 9 юни т.г., в залата на Синдикалния дом в Стара Загора, повече от 150 наши самодейци представиха своя талант, своята воля за живот и за успех.
Феерията от цветове на красивите костюми бе изпълнила сцената в тези дни. А силата на духа на млади и стари направи този фестивал истинско тържество.


  Думите след такъв празник никога не достигат.
  Не може да се опише чувството на радост, не може да се пресъздаде задоволството от видяното, което предизвикваше дори и сълзи в очите.
  А ръкоплясканията и възгласите - о, те огласяваха дори площада пред залата.
Така е. Само който не бе там, само той не е видял и  усетил тържеството на духа и на нашата сила!

  ХХV Национален фестивал на художествената самодейност бе открит от г-н Васил Панев, председател на СГБ.

  ХХV  Национален фестивал на хората с увреден слух се осъществи с финансовата подкрепа на Агенцията за хората с увреждания при Министерството на труда и социалната политика.
 Официални гости при откриването бяха г-жа Теодора Синджирлиева, представител на АХУ, г-жа Стоянка Хаджийска, старши експерт в отдел „Култура и туризъм” в община Стара Загора, г-н Станчо Станев, кмет на Старозагорските минерални бани, г-жа Тинка Панчева, директор на детска ясла ”Маргаритка” в Стара Загора, където се осъществява ранната рехабилитация на децата с увреден слух.
  Специален поздравителен адрес, заедно с голям букет цветя изпрати за нашия фестивал и кметът на Стара Загора г-н Живко Тодоров.

  70 години вече нашето самодейно изкуство обединява духа ни и ни прави по-добри. 70 години вече „състезаването” /в най-добрия смисъл на тази дума/ между самодейците от цялата страна, осмисля желанието за изява на таланта  ни.  Какво по-хубаво от това!

Уважаеми самодейци,
Скъпи приятели и гости на нашия фестивал,
Уважаеми членове на Съюза на глухите в България,

 Гордост е за всички нас, че за двадесет и пети път Съюзът на глухите в България организира с успех поредния национален фестивал на художествената самодейност на хората с увреден слух.
  70-годишна е традицията на нашето самодейно изкуство.
С хилядите  концерти през тези години, ние сме доказвали пред обществеността нашия талант и самочувствие.
  Талантливите ни артисти – пантомимисти, танцьори и певци с увреден слух,  прославиха и далеч зад граница нашия Съюз на глухите в България.
  Изкуството е обичано от всички наши членове.
 А изявите на нашите самодейци доказват, че ние сме знаещи, можещи, талантливи, достойни за уважение хора, отворени за културата и изкуството.
  Ние само можем да се гордеем с постигнатото!
 Затова преди да започнем,  искам да благодаря на Вас – самодейците, на художествените ръководители, на ръководствата на районните организации на глухите, и на всички приятели и съмишленици, които с толкова обич и ентусиазъм вършат своето родолюбиво дело.
Нека да не угасва никога любовта към изкуството! Тази любов днес ни свързва един с друг и ни прави по-добри.
  На добър час, скъпи самодейци! Пожелавам ви успешно представяне на сцената! На зрителите пожелавам прекрасни изживявания и наслаждение от изпълненията!

 Обявявам 25-ия Национален фестивал на художествената самодейност

на хората с увреден слух за открит!


     Васил Панев
     Председател на СГБ

 


  СЪЮЗЪТ НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ ОСИГУРЯВА      

СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ

НА ХОРАТА С УВРЕДЕН СЛУХ

  На специализирана конференция на 7 юни т.г. в Стара Загора, пред широката публика от членове на Съюза на глухите в България бе представена работата и целите на новосъздадените национални центрове в подкрепа на хората с увреден слух.
 Както ви информирахме в предишните си броеве уважаеми читатели, през месец май т.г. в София и в Пловдив бяха открити два центъра за активна подкрепа и предоставяне на най-съвременни възможности  на хората с увреден слух за активно участие в обществения живот
  Двата центъра ще съществуват в рамките на нашата съюзна организация, като нейна обособена част. Създадени са по проект с  договор за безвъзмездна финансова помощ  по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – схема „Съпричастност”, на стойност 179 837,36 лева.
 Конференцията в Стара Загора бе открита от г-н Васил Панев, председател на Съюза на глухите в България. Присъстваха и другите автори на проекта - г-жа Мая Георгиева, главен счетоводител на СГБ, г-н Златко Тенев – координатор, г-жа Пепа Аврамова – отговорник за техническото изпълнение. Г-жа Фани Владимирова от центъра в Пловдив, запозна подробно участниците  - чрез  слотове и други информационни материали, за дейността и  възможностите, които специалистите, работещи в центровете, ще  предоставят на хората с увреден слух и на техните семейства.
  Предлагат се комплекс от услуги:   защита от дискриминация, подкрепа за адекватно и функционално участие в пазара на труда, активизиране на присъствието на хората с увреден слух в обществения живот, популяризиране на техните проблеми, подкрепа за активно социално включване и изграждане на чувство за значимост и себеуважение.
Бяха представени и екипите от специалисти, които ще работят в двата центъра – експерти за пазара на труда, психолози, IТ специалисти и  преводачи на жестов език.
  В момента се довършва работата по  създаването на специализирана интернет страница, в която хората с увреден слух ще могат да се информират за всички новости в тези области, ще могат да търсят и да намират най-бърз контакт и най-добри съвети  за всичко, което се отнася за тях и за семействата им.
  Колко ни е нужно това!
 Наистина ни е нужно!
  Ето защо днес даваме за вас най-важната информация за двата национални центъра, от която могат да се възползват всички хора с увреден слух в България.


Центърът в София е на адрес: ул „Денкоглу” № 12-14, ет.3
Телефонът за връзка е:  0886 921 222
Експерт по пазара на труда – Мариана Ташева
Психолог – Маргарита Стефанова
IТ специалист – Васил Кръстев
Жестомимичен преводач –  Величка Стоичкова

Центърът в Пловдив е на адрес: ул. „Пере Тошев” № 7-а
Телефонът за връзка е:  0885 009 591
Експерт по труда – Семат Реджеб
Психолог – Фани Владимирова
IТ специалист – Иван Бургов
Жестомимичен преводач – Стоян Герджиков

 

Уважаеми членове на Съюза на глухите в България,
Скъпи гости и млади приятели,
Уважаеми колеги и съмишленици, с които активно ще работим за подпомагане на хората с увреден слух,

  В този ден, за мен е особено приятно да съобщя, че Съюзът на глухите в България осъществи една прекрасна своя идея.
 Съюзът на глухите в България спечели проект за „Изграждане на Центрове за подкрепа на хората с увреден слух”,  с договор за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – схема „Съпричастонст”.
 Проектът е на стойност 179 837,36 лева и   ще бъде реализиран за 18 месеца.
Ръководител на проекта е председателят  на СГБ. Контролът на средствата по финансирането се осъществява от г-жа Мая Георгиева, главен счетоводител на СГБ. Координатор на проекта е г-н Златко Танев, а за техническото изпълнение на проекта отговаря г-жа Пепа Аврамова.  През изминалия месец май ние открихме и двата наши Центъра – единият в София, другият в Пловдив. Така вече е в ход изпълнението на този  европейски проект -  за подпомагане на хората с увреден слух и техните семейства, за  преодоляване на пречки и затруднения, както и за решаване на индивидуални и междуличностни проблеми и конфликти. В двата Центъра – в София и в Пловдив, ние вече назначихме за работа  екипи от по 4 души – експерти за пазара на труда, IT специалисти, психолози и жестомимични преводачи. Така ще бъдат предоставени най-съвременни възможности на хората с увреден слух за активно участие в обществения живот. Очаквам специалистите да се представят отлично пред вас със своите идеи и възможности за работа. Но и със значими дела. Заели са се с нещо много сериозно. И нека сериозно да го завършат. Защото целите на проекта са наистина значими:

• Очакваме да бъдат създадени възможности за хората с увреден слух за популяризиране на проблемите им при търсене на реализация.
• Повишаване на възможностите на нечуващите хора за самостоятелно справяне с всекидневните ситуации.
• Изграждане на чувство за значимост и себеуважение.
• Получаване на подкрепа за активно социално включване.

 Нека е полезна работата! Нека всички наши членове да се възползват максимално от услугите и възможностите на специалистите от двата центъра. Надявам се да няма въпрос, на който те не биха могли да намерят отговор. Пожелавам успех! Пожелавам  грижата, която Съюзът на глухите в България предоставя сега на своите членове – и особено на младите, да донесе най-добрите плодове!

   Желая попътен вятър на тази прекрасна инициатива!
     Бъдете живи и здрави!

     Васил Панев
     Председател на СГБ


  ОТ СВЕТА                                                                                   

 ОТНОВО НА ПОЧИВКА В СТАРОЗАГОРСКИТЕ

МИНЕРАЛНИ БАНИ


  Както ви съобщихме, уважаеми читатели, през изминалите няколко месеца Съюзът на глухите в България осъществи мащабен ремонт на базата ни в Старозагорските минерални бани. Корпус „Изток” вече е напълно обновен и през това лято ще посрещне първите си гости.
  Базата ни е по-приветлива от всякога, чиста и нова.
 На 7 юни т.г. г-н Васил Панев, председател на Съюза на глухите в България, откри нашата прекрасна база за отдих,  в присъствието на кмета на Старозагорските минерални бани - г-н Станчо Станев, на общинския съветник в община Стара Загора – г-н Златко Тенев, на зам.председателя на СГБ -  г-н Николай Нинов,  на главния счетоводител на СГБ - г-жа Мая Георгиева, на гости  и приятели от районната организация на глухите в Стара Загора.  
 Управителят на „Тишина 14” ЕООД  г-н Георги Стефанов показа на всички стореното досега. А то е наистина добро – такова, каквото заслужават нашите членове. Стаите са изцяло и новобоядисани, обновени са сервизните помещения, мебелите са почистени и лакирани. Във всяка стая има телевизор.С изцяло ново оборудване са  апартаментите. Залата за съвещания и конференции блести от чистота и е с нови пердета, а на терасата под големия орех , покрай масичките за кафе и раздумка, е поставена нова дървена ограда.
   Прекрасно е.

 


Уважаеми приятeли,
 
На 5, 6 и 7 юли 2013 година
Съюзът на глухите в България
организира

V НАЦИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ СЪБОР

СЪС СЪСТЕЗАНИЕ

ПО РИБОЛОВ НА ЯЗОВИР ЖРЕБЧЕВО

 Сред удивителната природа нека пак да бъдем заедно!
Очакват ни прекрасни дни и преживявания!

   Язовир „Жребчево” е третият по големина язовир в България и вторият изграден на река Тунджа. Простира се от с. Баня /Нова Загора/ на изток,  до с. Паничерево /Старозагорско/ на запад. Името му идва от едното село, което се е намирало на това място - Атлари /което значи кон, жребец/.
  Около целия язовир има чудесни места за летуване. Дали ще отидете на пикник, дали ще отидете за риба, на почивка на палатки,  или да поплувате някъде далеч... - прекрасно е!
  Култово място е язовир „Жребчево”  за риболов на хищна риба – сом,бяла риба и костур. Инак си държи прилична популация на  каракуда, бабушка и платика. Има и шаран.
Язовирната стена се намира откъм село Баня /на около два километра/, а до нея има хотел-ресторант с басейн.
   Нашият палатков лагер ще бъде там – на най-прекрасното място!


Тишина®


 

   

В момента има 10  гости и няма потребители и в сайта

© ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ