Брой 8-9 на в-к "Тишина" от 30 април 2014 г.

 

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ НА СГБ

  На основание чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Управителният съвет на Съюза на глухите в България свика на 10 април 2014 година Общо събрание на пълномощниците  на СГБ при следния дневен ред: 

 • Приемане на програма за дейността на СГБ през 2014 година;

 • Приемане на бюджет на СГБ за 2014 година;

 • Изменение и допълнение на Устава на СГБ в чл. 20, ал.2;

 • Удостояване със съюзни звания

СТУДЕНИЯТ ДЕН НА ВЗАИМНИЯ ГНЯВ

    Десети април – денят на Общото събрание на пълномощниците на Съюза на глухите в България,  започна необичайно, още в зори, под студения дъжд.
   Мъдър, делови и много отговорен бе отредено да бъде този ден. Трябваше да бъде и спокоен.
      Но...
   Но започна необичайно  -  с неочакваната ледена неприязън на група глухи  хора, към всичко което  трябваше да се случи сега. А какво се случи в този ден  – четете във вестник „Тишина”.

*  *  *

    Изказване на г-н Васил Панев, председател на Съюза на глухите в България, пред Общото събрание на пълномощниците, състояло се на 10 април 2014 година

 

    УВАЖАЕМИ ПЪЛНОМОЩНИЦИ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СЪЮЗА НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ,

  Днес ние сме тук, за да разискваме нашата работа – сериозната работа, която извършихме и ще решаваме за бъдещото, за  благото и за достойнството на глухите хора.
  Днес ние трябва да приемем Програмата за дейността на Съюза на глухите в България през 2014 година, както и да утвърдим проекта за Бюджет на СГБ за настоящата година.
  Всички вие знаете, уважаеми пълномощници, че Съюзът на глухите в България е организация с многостепенна структура на управление на местно и централно ниво. Днес ние сме тук и за да преодолеем някои затруднения от организационно естество, предполагащи спазване на известни формални процедури. Тази промяна ще облекчи във времето провеждането на избори в териториалните и районните организации на СГБ, на изборът на общосъюзните органи за управление, а така също и на  изборът на членовете на висшия ни орган - Общото събрание на пълномощниците на СГБ.
  По дневния ред днес, и според Ваши предложения, ще приемем и решение за удостояване със съюзни звания и най-изявените  наши членове.
  Уважаеми пълномощници,
  Днес ние с отговорност преценяваме ситуацията в страната. Разбира се, във връзка с това, с още по-голяма отговорност  мислим и за просперитета на Съюза на глухите в България.
  По отношение на настоящите мероприятия, които имаме да проведем през 2014 година, трябва да кажем - действително задачите, които са залегнали в План- програмата  на Съюза,  са много сериозни и отговорни. Те имат изключително значение за бъдещото развитие на Съюза на глухите в България. И това се отнася преди всичко за:
   * Провеждането на Общото отчетно-изборно събрание на пълномощниците на СГБ и за отговорните решения, които то ще вземем през тази година. Вие знаете – тази година е изборна на Съюза.
   Но тази година е забележителна и с друго гордо за нас събитие – 2014 година  е юбилейна, защото ще отбележим  80 годишнината от създаването на нашата организация.
   По този въпрос докладвах пред Управителния съвет на последните заседания за мероприятията, които искаме да проведем, и които ще съдействат за повишаването на авторитета на нашия съюз и в международен план.
   Искам сега да Ви  запозная с най-важните от тях.
  В програмата са залегнали мероприятия  като:
  * Организиране и провеждане на Семинар - съвещание  с Организацията на глухите от Москва за обмяна на опит. Постигнахме споразумение  семинарът да се проведе в Приморско в дните около 10 юни  на тази година. Очакваме резултатите да са наистина полезни.
  * Една изключително отговорна задача прие Съюзът на глухите в България за тази година – дадохме съгласието си за финансиране и организационно осигуряване на един важен форум – решихме в България да се проведе Асамблея на Европейската младежка организация /EUDY/, от 4 до 14 юли тази година в Приморско. Провеждането на такъв форум би дало несъмнени предимства на страната ни и за нашия Съюз на глухите в международен мащаб. Защото знае се - младите са нашето бъдеще.
  Получи се обаче, малко недоразумение по отношение на времето за провеждане на Асамблеята. Защото времето съвпада с някои мероприятия по честването на 80 годишнината от основаването на Съюза на глухите в България.
  Във връзка с тези, а и с други логични обстоятелства, ръководството на Съюза прецени, че е разумно да бъде променена датата на тържествeното честване на 80-годишнината.
  Учредяването на Съюза се е състояло на 12 юли. В тази година датата се пада в събота. Ние преценихме да организираме празника в присъствен ден - вместо на 12-ти, на 16-ти юли, сряда.
  Очакваме тогава да присъстват и представители на отговорни институции и организации от страна на държавата ни. Очакваме и присъствието на лидерите на ръководните органи на Световната федерация на глухите, на  Европейския съюз на глухите, както и на Балканската федерация.
  * Освен това през тази година ще проведем поредния – ХХV-и юбилеен  Национален масов туристически събор,  на 5 и 6 септември. Ние решихме  той да се състои и да се проведе в град Доспат.
   Като имате предвид тези отговорни задачи, ние не може да отминем едно най-важно обстоятелство:
   Ако проведем отчетно-изборното събрание на СГБ през месец май ще изпуснем  важните моменти от историята на Съюза, както и важните организационни мероприятия, които могат да се осъществят културно и ефективно само от досегашните ръководни кадри на съюзната ни организация.
   Затова ръководството на Съюза обсъди въпроса, предложи на Управителния съвет на СГБ, който  реши Общото отчетно-изборно събрание да се проведе през месец ноември на тази година.
   Решението включва и следното:
   - От 15 септември на тази година да се проведат събранията в първичните и териториалните организации.
   - От 15 октомври до 10 ноември да се състоят отчетните и изборни събрания в Районните организации.
  А Общото отчетно - изборно събрание на пълномощниците на СГБ  да се проведе на 27 ноември 2014 година.
   Ние преценихме, че това време ще бъде достатъчно подходящо и удобно, за да организираме на високо ниво всички мероприятия, и добре да се подготвим с Отчетния доклад за Изборното събрание на съюза, което ще има статут на Конгрес.
    В това отношение, УС на СГБ взе решение за изменение на чл. 20 , ал. 2 от настоящия Устав на СГБ.
   Тук съм длъжен да кажа, че ние напълно пренебрегваме и отхвърляме несъстоятелните искания на неформалната група от фейсбук за предсрочно събрание – това искане се оказа напълно противоуставно и незаконно фалшифицирано.
  А днес, тази група е организирала за пореден път протест. Пред нашия Съюз сега има около 200 души – неформали, които за съжаление, по един  некултурен начин се държат,  и поставят изисквания.
   Но какво всъщност искат?
  Искат това, което всички ние глухи хора искаме.
  Искат глухите да имат осигурени преводачи във всички национални институции. Ние също искаме!
  Искат глухите да имат осигурена работа и добри пенсии. Ние също искаме.
  Но за разлика от тях, ние работим активно за тези наши изисквания. А те просто си приписват някаква измислена тяхна  дейност, за да лъжат и манипулират някои от по-податливите наши членове.
  Нищо не са сторили. И жалко е, че сега и цялата ни хубава улица „Денкоглу” ще ги чуе, и ще разбере какво е това  – да се посрамиш сам!
  Съюзът на глухите в България е поставял неизменно всички тези наши изисквания пред всичките правителства по време на прехода – повече от двайсет години вече.
  Особено в последната година, аз имах и лични срещи с министрите на образованието и науката,  и на социалната политика.
   Участвахме и в работата на Комисията по национална сигурност на Народното събрание за въвеждането на sms - връзка със службите за спешна и неотложна медицинска и полицейска помощ.
  Очакваме в скоро време и провеждането и на Кръгла маса - с представители на министерството на образованието и науката, съвместно с научните среди в университетите на България, и на СГБ по проблемите на жестовия език.
  Не всичко обаче, е в нашите ръце. Държавата понякога е слаба и не може да изпълни изискванията на Европейските правила и на Конвенцията на ООН по отношение на хората с увреден слух.
   Затова ние се борим и сами. Борим се сега и за добрата трудова реализация на хората с увреден слух.
  Ето, през месец март ние проведохме Национално съвещание с управителите на нашите предприятия „Тих труд”. Аз отправих сериозни упреци към някои от тях. Задължих всички да стабилизират предприятията, като работят в изпълнение на Решенията на Извънредното събрание на пълномощниците по стопанските въпроси в Стара Загора.
  В момента ние се борим за предприятията в затруднено положение. Някои имат задължения към НАП – по отношение на ДДС и на социалното осигуряване. Нужно е да се осигурят условия за тяхното стабилизиране, за  да могат да се издължат. Ние търсим предложения от фирми – у нас, и от чужбина, но за съжаление, успехът не винаги идва навреме.
  През месец април се проведе и Петата конференция за работата на СГБ по Европейския  проект в програма „Съпричастност" за създаване на два центъра – в София и в Пловдив, за подпомагане на хората с увреден слух. За малко повече от година по този проект 83 глухи хора са започнали постоянна работа.
  Намирам за целесъобразно, след като бъде изготвен окончателният финансов анализ, както и Баланса за 2013 година, Управителният съвет да разгледа  подробно стопанската дейност и да вземе съответни Решения.
     Уважаеми колеги,
  За организирането на 80 годишния юбилей на СГБ ние създадохме Организационен комитет, който е разгледал въпросите и е взел съответни решения за тържественото честване.
  В момента се подготвя мемориална книга-сборник за 80-годишнината на СГБ. Освен това, взимаме сериозни  мерки за доброто организиране и пропагандиране пред обществото на нашия юбилей.
   Взехме и следните  решения:
   - Решихме на 12 юли – в деня на основаването на СГБ, в Районните организации да се проведат вътрешни мероприятия, свързани с  80-годишнината.
   - За официалното тържество, което ще се проведе на 16 юли в София, ръководството на съюза прецени и предлага  да се поканят  делегации - около 20 души,  от страните и организациите на глухите от чужбина.  Ние подготвяме отсега програмата за тяхното пребиваване.
    - На събранието ще поканим всички пълномощници на СГБ, някои гости от предприятията и други.
   - Ще поканим наши съмишленици от правителството, от Парламента, и от Национално-представителните организации на хората с увреждания.
    - Ще поканим и членове на нашите Районни организации, които ще бъдат наградени със съюзни отличия.
  В това отношение ние подготвяме проекти за финансиране на нашите мероприятия  - както от организации, така  и от доброволни дарения от различни  фирми.
   - Самото тържество ще се проведе на 16 юли, от 17 часа в зала 11 на  Националния дворец на културата. Хубава е залата , с места за около 350-400 души – с амфитеатрално разположение.
    - Ще бъде организирана и художествена  и фото изложба – с множество документални факти за историята на Съюза. Тя ще бъде представена обаче в Клуба на СГБ, защото в НДК може да бъде експонирана само за няколко часа.
    - Освен това подготвяме и филм за 80-годишнината, който ще бъде изработен в нашия Видеоцентър.
    -  80-годишнината на СГБ ние вече отразяваме и на страниците на вестник „Тишина”. Там  в няколко поредни публикации от началото на годината, подробно бе описано как и с какви усилия е извоювана Втора група за инвалидност на глухите хора, там вече разказахме и за усилията ни да построим нашия културен клуб и сграда на СГБ, в която се намираме сега. Престоят публикации за социалната политика на СГБ  и за построяването на нашите бази в най-красивите кътчета на България, предназначени  за отдих и култура на нашите членове. Ще продължим и с други материали  да отразяваме живота на съюза и неговите успехи.
    Уважаеми пълномощнци,
   Вие сте свидетели на всичко сторено досега. И не само това – вие сте и участници в нашето добро дело, посветено само и единствено за доброто на глухите хора в България.
   И нека днес, с Решенията, които ще вземем, да продължим това дело!
 А хората, които сега сеят смут под прозорците ни, не са осъзнатите за добро глухи хора. Манипулирани са - от неколцина озлобени и недоволни от живота си хора.
  Те няма да направят никаква промяна. Те не могат – нищо не са направили и досега. Затова и само некултурни викове предизвикват -  за смяна на тези, които сега сме тук. А после - от начало ли ще почнат? Та те не знаят къде е началото. Те не знаят и целите ни, камо ли пък да знаят как да ги постигнат. Бъдещето на глухите в България съвсем не е в техните ръце. Бъдещето ни е в общата и мъдра работа - на всички членове на Съюза на глухите в България. А ние сме повече от 6500 души! И не се съмнявам, че ще бъдем достойни пред всякакви предизвикателства - на времето, на обстоятелствата, на живота. Доказали сме го - 80 години вече!

 

Във връзка с „протеста” на неформалната група „Бъдеще за глухите в България”,
Пълномощниците на общото събрание на съюза на глухите в България, които днес, на 10 април 2014 година, провеждат своето Отчетно събрание, заявяват своето искрено и дълбоко възмущение.
Пълномощниците на Общото събрание на СГБ приеха Декларация, в която се казва така:

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

НА ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ НА ОБЩОТО

СЪБРАНИЕ НА СЪЮЗА НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ

  Съюзът на глухите в България е организация с близо 80 годишна история. И като такава е уникална за българските условия. Тя е допринесла най-много за организирането, сплотяването и подпомагането на хората с увреден слух и за това  е призната за Национално представителна организация, която представлява интересите,  защитава правата и обединява хората с увреден слух в България. През дългите години на своето съществуване Съюзът на глухите в България се е борил, побеждавал е, и  продължава да се бори за благото на хората с увреден слух. Като такава организация, СГБ  има огромен авторитет пред нашите държавни и общински институции. СГБ има и безспорното уважение от наши сродни организации в целия свят - както на европейско, така и на световно равнище.

  Съюзът на глухите в България  от висотата на постигнатото, от висотата на своя авторитет, мъдрост и благосклонност, не може да позволи и няма да се принизи  до нивото на обикновените провокатори. През дългата си история, СГБ е имал и противници, имал е много пречки, много проблеми за решаване, но винаги е подхождал и е решавал проблемите разумно, опирайки се на законите в страната, на нуждите на глухите хора и на стриктно спазване на заветите, с които организацията е създадена. А те са – единство, сплотеност на хората с увреден слух, обединяване на техните желания, стремежи и воля, усилия за решаване на трудови, социални и лични проблеми.

    Съюзът на глухите в България е излизал винаги с чест и достойнство от огромните атаки срещу него, инспирирани от организации, обслужващи частен интерес, от хора, жадни за власт и желаещи да грабнат огромното натрупано материално богатство.

    За това с оглед на правилната и мъдра политика, която провежда Съюзът на глухите в България за хората с увреден слух, не желаем да обръщаме внимание на безпочвените клевети и лъжи, поддържани и представяни от малка група хора, които сега, използвайки социалните мрежи, и особено Фейсбук, разпространяват лъжи, клевети и провокации по адрес на личности, работещи в СГБ, които са дали толкова много за самата организация.

   Обръщаме се към нашите членове – не позволявайте да бъдете манипулирани, лъгани, мамени от малобройна група хора, чийто интерес е конфронтация между нашите членове,  и чийто принос към делото на Съюза е нулев.

   Вярваме в нашите членове, които в мнозинството си доказаха, че не се подават на лъжи и клевети.

   Вярваме, че онези наши членове, които са заблудени от тази малка група, рано или късно ще разберат несъстоятелността на техните лъжи и клевети.

   Вярваме, че на тази поредна разправия, създадена от организаторите на сегашния протест, ще се погледне в историята като опит на хора, с неясни цели и възможности, нагло да се опитат да наложат хаос и разцепление сред хората с увреден слух.

   Ние няма да го позволим, защото имаме опит, имаме сплотеност и мъдрост, натрупани в 80-годишната история на Съюза на глухите в България.

 

Решения на

Общото събрание на пълномощниците

на Съюза на глухите в България

 • Приета бе Програмата за дейността на СГБ през 2014 година, като бе допълнен и утвърден следният текст: „На  заседанията на УС на СГБ да присъства член на  редакцията на вестник „Тишина”.

 • Приет бе и бюджетът на СГБ за 2014 година.

 • Пълномощниците приеха изменение и допълнение в Устава на СГБ.

  На основание чл.38, т.1 от Устава на СГБ, Събранието на пълномощниците взе решение за изменение на чл.20, ал.2 от настоящия Устав както следва:

  „Чл.20, ал. 2.  Мандатността на всички общосъюзни органи изтича в края на  четвъртата календарна година от техния избор” ( Мандатността остава до края на 2014 година).

 • По точка 4 от дневния ред – „Удостояване със съюзни звания”, пълномощниците гласуваха да бъдат удостоени със званието „Почетен член на СГБ” следните съюзни членове:

   Митко Николов Попов
   Панталей Константинов Христов
   Спаска Костадинова Джангозова
   Стойчо Ненов Филев
   Тодор Стоянов
   За принос за издигане авторитета на СГБ в международен мащаб със званието „Почетен член на СГБ” се удостояват и:
     Валерий Рухледев, президент на Всерусийската организация на глухите
     Юрий Максименко, председател на организацията на глухите в Украйна

 • Пълномощниците приеха Декларация в отговор на исканията на  протестиращите.     

  80 ГОДИНИ СГБ                                                                

ИСТОРИЯТА ПАЗИ

ДОСТОЙНИТЕ ДЕЛА

  И в този брой на вестник „Тишина”, уважаеми читатели, продължаваме да ви запознаваме с факти и дейности, забележителни като принос за днешния живот и успехи на глухите хора в България. Представяме ви днес поредния документален разказ на председателя на Съюза на глухите в България г-н Васил Панев

КАК БЕ ПОСТРОЕН

ХОТЕЛ „ТИШИНА” В ПРИМОРСКО


ВАСИЛ ПАНЕВ

 В края на 60-те и до средата 70- години Съюзът на глухите в България създаде и изгради своята стопанска и производствена база. В рамките на тези години бяха открити 13 предприятия „Тих труд” в цялата страна. Нашите предприятия ние съумяхме да оборудваме и с най-съвременната за онова време техника за производствена дейност. Повече от 5 хиляди глухи хора тогава имаха вече работа в тях и даваха своя труд и своите сили за просперитета на СГБ. Успоредно с това, в тези години Съюзът на глухите изгради и обзаведе Клубовете на нашите 12 Районни организации в цялата страна, както и в някои Териториални организации. Най-хубавите и слънчеви помещения  осигурихме и оборудвахме тогава за нашите членове във всеки окръжен град.

 Успехите ни бяха несъмнени и неоспорими.

 Хората ни имаха добра работа! Хората ни можеха  да се събират заедно в клубовете,  да празнуват и да обсъждат живота и проблемите си.

Бяхме горди!

   И след всичките тези години на Голямото начало, което постигнахме след  създаването на икономическата мощна СГБ, естествено дойде и грижата - най-заслужената грижа за отдиха и за културното общуване на нашите членове.

  Ами естествено бе - който работи усърдно и дава своя принос за благото на съюза, трябва да има и най-качествените условия, когато вземе своя отпуск.

 Да! Решението ни бе несъмнено.

  Тогава имахме само две малки бази за отдих. Една бе  „Албатрос”- в красивия залив край местността Галата до Варна. Тя се стопанисваше от Софийското предприятие и Софийската Районна организация.

   Имахме също и десетина дървени бунгала в местността „Кум къшла” между селата Китен и Лозенец. Вярно, много великолепни изживявания и красиви спомени бяха приютили те. Но толкова недостатъчни бяха вече за всичките наши членове и работници.

  И решихме – ще направим за нашите глухи хора най-доброто място за отдих - едновременно и като профилакториум , и като база  за култура, и за спорт и за общуване. Трябваше да го направим!

  Въпреки, че много трудно се оказа това. Колко пречки тогава трябваше да прескочим, колко усилия и бюрократични мъки трябваше да преодолеем. Много неща вече са и  нарочно забравени – то така е, паметта  трябва да пази само най-хубавото. Но и днес всички - не само в Приморско, не само в цялата Бургаска област, но и централно ниво в страната, помнят  как се борихме тогава, за да бъдем там!  Ние, глухите, да бъдем там -  до най-красивия бряг!

    Успяхме!

  И сега, когато всеки един усети дъха на морето и стъпи на златния пясък на Северния плаж в Приморско –  нека знае, трудно бе постигнат този лукс. А и в сегашните години базата ни продължава да е една от най-ценните в курорта. Защото е в центъра на градчето, защото има уникална растителност, а и защото има прекрасен басейн. Всъщност, една от първите  големи станции с басейн в Приморско бе нашата. А дали не бе и първата?

  Но ето как започна и как се случи  всичко това.

  Решихме в онези години да потърсим място на юг,  в красивите, и тогава девствени кътчета на природата – някъде между Лозенец и Китен.

  По решение на Изпълнителното бюро, аз се свързах с Окръжния народен съвет в Бургас. Лично с началника на „Техническа служба при Окръжния народен съвет посетихме няколко места.

 Първо ни предложиха място в Крайморие – където има кални бани. Голямо място бе, но останах неудовлетворен. Някак си миришеше на лечебна кал и на баня. Е, нашите хора нямаха нужда от това.

 После той ни посочи друго място – в Лозенец. И това място бе голямо и хубаво. Но беше много изолирано от селото. Помислих си - как ли щяха да се чувстват нашите хора с увреден слух там, отделени като в „гето”. Отказах категорично. Ние имахме нужда от терен близо до населено място, където да можем да се интегрираме сред живущите и в околността.

  Претенциозни им се видяхме сигурно тогава, но накрая ни предложиха това място – в Приморско. Цял ден стоях там и го обикалях от край до край. Мястото беше пусто, песъчливо. Нищо нямаше – само треви и бурени. Помня, само едно магаре имаше там, което самотно пасеше, вързано някъде по средата.

  Но харесах точно това място за нашия строеж. Първо, защото беше самостоятелно - някъде около 20 декара беше теренът.  Второ, беше почти сред селото – малко къщи имаше до края. И трето – защото беше толкова близо до морето!

  - Какво пък, тук ще бъдем! – казах си.

   Взех решението. И не сгреших.  

  Веднага след това започнахме узаконяването. В процедурно отношение предприехме уреждането на всички документи за собственост. А след като получихме разрешението за строеж от Окръжния народен съвет в Бургас, започнахме да правим и необходимите постъпки за проектирането. Възложихме проекта на тогавашния „Главпроект” в София. Осъществи го техния архитект Жени Делева. Одобрихме проекта. – добър беше. После издействахме разрешение за лимитен капитал от Държавната планова комисия – навремето такава беше процедурата. Имаше обаче трудности – една година застой ни създаде бюрократизма в тази плановата комисия. Борил съм се страхотно. Иначе, всичко щеше да отиде, кой знае къде.

  И когато всичко бе уредено и готово, предприехме необходимите постъпки пред Окръжния народен съвет в Бургас за осигуряване на строителни работници.

 Дълги и напрегнати месеци имахме тогава. Какво ли не уточнявахме и установявахме. Всички детайли и подробности , дори и несвойствените за нас, законово утвърдихме.  Борихме се  с бюрокрацията – и тогава я имаше в изобилие.

 Всичко сторихме. Както трябваше.

  И дойде „звездният” ни миг.

  През месец април 1971 година направихме „първата копка” на нашата сграда на почивната ни станция  „Тишина” !

  Тогава, точно преди 43 години, аз бях най-щастливия човек. И сега се чувствам така – защото знам, че с тази „първа копка” съм оставил нещо от себе си за всички нас.

  Но първата копка бе само началото. Имахме тогава сериозен план. Да завършим сградата до 1977 година и  да я открием с всички довършителни работи и парко-устройствени дейности през 1978-ма. За да можем, в чест на Световния конгрес на глухите, който щеше да се проведе във Варна през 1979 година, в нашата база да срещнем най-важните си гости от целия свят.

  Изключително амбициозен план, за изключително кратки за мащабите си срокове приехме тогава.

  Строителството обаче тръгна тежко. Трудно вървеше през първите години. Въпреки уверенията на строителните организации от Бургас, имаше опасност да се проточат сроковете и да се провали самото откриване на сградата, което бяхме „заковали”,  заради Световния конгрес.

  И как да стои човек със „скръстени ръце” при такова положение.  Никак не можеше, разбира се. Принудихме се да мислим и за някои хитрости, за да намерим още работници. Позволихме си да „примамим” с по-високи надници строители от станцията на в.„Работническо дело”, която по същото време се строеше в Китен. Е, те свършиха нашата работата, но мене ме наказаха. Наложиха ми глоба от Министерството на финансите заради превишаване на разходите. Глобата платих, но работата свърших. Така  беше.

  Но мъките и неприятностите не свършиха до тук. Когато бе завършен грубия строеж, се наложи да търсим каменоделци за външната мраморна фасада. Защото от Бургас отново не ни помогнаха, според подписания договор. Намерихме майстори – от габровското село Славейково, и от Айтос. Десет пъти по-скъпо ни излезе тая каменоделска дейност. Но сградата трябваше да бъде завършена – на всяка цена в срок.

  А когато всички строителни работи завършиха, вече бяхме по-спокойни. Защото за оборудването, обзавеждането и за вътрешната архитектурна украса на станцията можехме да разчитаме на нашите глухи дърводелци, мебелисти и художници от предприятията ни „Тих труд” – в Шумен, в Ямбол, във Варна и други. Те се справиха блестящо. И до сега мебелите,  дървените пана и художествената украса са непокътнати от времето.

  А после, за почистването на стаите и за фините работи по коридорите и залите, организирахме  доброволни бригади от членове на Районните ни организации. Имаше такъв ентусиазъм тогава – всички работеха като у дома си. Но всъщност, това си бе техния дом.

  Направихме и завидно озеленяване на големия парк около станцията. Възложихме тогава озеленяването на инж. Миряна Мошева.

  И сега там виреят и се съхраняват в красива хармония някои от уникалните за България видове на високи растения, храсти и красиви дълготрайни съцветия.

  През август 1977 година сградата окончателно завършихме, заедно с оформения парк и градината около нея.

  Тържественото откриването на Почивната станция „Тишина” бе обявено по време на Пленум на Централния съвет на СГБ и стана на 16 юни 1978 година в Приморско.

  Знаменателно бе това откриване – откриването на най-бялата и красива станция в Приморско. А и в цялото южно Черноморие по онова време. Нашата – на глухите хора почивна станция!

Ето каква бе тя:

* 7- етажна сграда на брега на морето.

* 98 стаи с по две и три легла, приемна, бар-бюфет, игрална зала с моникс, билярд, маси за тенис.

* собствен дизелов двигател за производство на ток, модерно обзаведена кухня, столова със 100 места

* подържана градина, паркинг, детска площадка.

И още :

  „Седем етажната почивна станция „Тишина” е най-внушителното здание в курортното село. Съобразен сполучливо с околната среда, обектът представлява отлично архитектурно съчетание на естетика и функционалност. На всеки етаж са разположени по 13 хотелски стаи и един апартамент – сградата разполага с над 200 легла. В приземната част се намират залата, столовата, залата за спортни игри (тенис на маса, моникс и др.), както и библиотеката. Гостите на „Тишина се ползват от малък бюфет, барче и туристическа кухня. Почивната станция е гостоприемна и за автомобилистите, те ще бъдат улеснени от гаража и обширния паркинг.”

  Изпълнихме задачата си – обещаната задача, пред всички глухи хора на България.

   И днес сградата ни е там. Но вече е в центъра на курорта Приморско.

   Слънчева, топла и приветлива, тя и днес приема за отдих, а и за работни срещи най-добрите  си гости – нашите членове с увреден слух. Тук сега се провеждат наши Национални съвещания, семинари, както и важни срещи за Съюза на глухите в България.

 Слънчева и гостоприемна, сградата на хотел „Тишина” тази година ще приеме и младостта на цяла Европа – тук в Приморско, през месец юли, Европейската организация на младите глухи /EUDY/  избра да проведе своята поредна Асамблея.

  Гордея се.

  Защото виждам, че стореното е достойно и полезно – днес, а и за бъдещето!


  МЛАДЕЖКА ТРИБУНА                                                  

РИДВАН, НИЕ СМЕ С ТЕБ!

 • На 2 април Домът на културата „Борис Христов” в Пловдив побра многобройна публика на благотворителен концерт в подкрепа на 20-годишния Ридван Мохамед от Хасково, който е на лечение в Турция.

 • Мероприятието бе по инициатива на ръководството на Младежката организация към Съюза на Глухите в България (МОСГБ) в  лицето на нейния председател София Калинова и бе осъществено с финансовата подкрепа на Община Пловдив и зам. кмета Георги Титюков.

 • Организатори на благотворителния концерт бяха МОСГБ и Районната организация на глухите в Пловдив.

   В заключителната част бяха обявени средствата от продажбата на концертните билети, които Красимир Альов връчи на Нефизе Мохамед със сърдечно пожелание за сили и кураж на брат ù Ридван.
      Когато човек е до човека и сърце до сърцето, чудесата са възможни.


Тишина®


 

   

В момента има 5  гости и няма потребители и в сайта

© ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ