Брой 5-6 на в-к "Тишина" от 20 март 2015 г.

 

НАДЕЖДА ЗА ДЕТСКАТА ГРАДИНА

ЗА ДЕЦА С УВРЕДЕН СЛУХ В СОФИЯ

   Преди месец се разбра, че предстои закриването на Детската градина за деца с увреден слух в София. Ръководството на градината, заедно с учители и родители на глухи деца реагираха с десетки писма до народните представители и държавните институции, а в специално създадената страница във фейсбук отправиха и призив за подкрепа към всички, съпричастни със съдбата на децата с увреден слух:

  „Мили родители, приятели и пораснали наши деца, се казва в призива - Народното събрание на Република България прие на първо четене проектозакона за предучилищното и училищното образование.
  В този проект не се предвижда съществуването на Детската градина за деца с увреден слух.... - ще бъде закрита!

  Наскоро отбелязахме 50-годишен юбилей от създаването на Детската градина. За тези десетилетия много деца и техните семейства са получили утеха, качествено предучилищно образование и специализирана помощ. Към днешна дата в Детската градина се обучават около 40 деца с увреден слух от София и цяла България. Трудно се гради - лесно се разваля! Нека не допускаме бъдещите поколения да бъдат лишени от тази възможност и алтернатива за обучение и рехабилитация! Подкрепете ни в усилията да съхраним единственото по рода си учебно заведение в цялата страна!”  

Освен от много родители и съмишленици, Детската градина за деца с увреден слух получи пълната подкрепа и от СГБ, в лицето на нейния председател Николай Нинов, който е подписал специален документ, изразяващ неговата съпричастност към призива. Съюзното ръководство също застана зад призива и го подкрепя изцяло.

Така е в нашата детска градина.

Трябва да я има и в бъдеще!


ПЪРВО ЗАСЕДАНЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ

СЪВЕТ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

   Националният съвет за интеграция на хората с увреждания към Министерския съвет на Република България проведе своето първо заседание под председателството на вицепремиера и министър на труда и социалната политика г-н Ивайло Калфин.

  Участваха всички председатели на Национално представителните  организации на и за хора с увреждания, представители на министерствата, на работодателите и синдикатите. Съюзът на глухите в България бе представляван от почетния председател Васил Панев.

  В първите две точки от дневния ред бяха обсъдени двете части на Концепция за промени в законодателството, с цел прилагане на чл. 21 -  „Свобода на изразяването и мнението, и достъп до информация”,

 от Конвенцията за  на ООН за правата на хората с увреждания.

  Член 21 на Конвенцията на ООН касае достъпността на хората с увреждания до информацията, предоставяна на широката общественост. Достъпът до информация се осъществява чрез използването на всички достъпни средства, методи и формати на комуникация, предпочитани от хората с увреждания, наречени допълващи и алтернативни способи за комуникация (ДАСК).Сред тях са жестовите езици, брайловата азбука и всички други форми за общуване (различни от словесния език), които се използват за изразяване на мисли, нужди, желания и идеи. Бе отделено внимание на законовото признаване на жестовия език, съгласно чл. 21 от КПХУ и въвеждането му в образованието на глухите деца. Дискусията се породи по отношение на двата варианта на жестовия език: естествен разговорен език, който се създава и използва от хората с вродена глухота, и не  следва словореда, морфологията и граматиката на устния език на чуващите хора;  и т.нар. „калкиращ жестов език”, или „жестуван словесен език” (тоест -  устна реч, изобразена в жестове),  който следва изцяло словореда, лексиката и граматиката на словесния език  и обикновено се предпочита от хората с придобита глухота и не толкова ранна слухова загуба. Разбира се, всеки индивид избира сам кой вариант на езика да използва, като най-често едно лице използва и двата варианта.

  Експертите от МОН изразиха мнение (което не е част от приетата Концепция), първо да се проведе научно изследване и след това да се извърши законово признаване. От Съюза на глухите в България, подкрепени от всички останали председатели на НПОХУ,включително от Димитър Парапанов от НАСГБ,  както и от Минчо Коралски от АХУ, настояха първо да се признае законодателно жестовия език, а след това да започнат научно-практически изследвания върху него и обогатяването му с нови жестове.

  По този начин  да се подпомогне учебния процес за глухите деца, лицата и семействата им, за интерпретаторите и за широката общественост, а  хората с увреден слух  ще усетят реална полза в живота си.


НОВ ПОРЕДЕН УСПЕХ

ЗА БЪЛГАРИЯ

София Калинова оглави Борда на Европейския

студентски съюз на глухите (EDSU)

 На осмата среща на Борда на Европейския студентски съюз на глухите (EDSU) единодушно бе избрано новото ръководство, начело на което е София Калинова, бивш председател на Младежката организация на глухите към СГБ.

 Това признание за София Калинова е още един успех - и за нашия съюз, и за България!

  Поздравяваме от сърце София Калинова, като й пожелаваме много успехи в новото поприще и нека продължи все така напред и нагоре в своя път на себеутвърждаване!

  Освен София Калинова, в състава на новия Управителен съвет на EDSYвлизат още бившият президент на EDSUТимо Роуис, Серхат Догру, Зоуи Макуини и Бернд Мойет. Офисът на новото ръководство ще бъде в един от офисите на Европейския младежки съюз на глухите (EUDY) - след наскоро подписаното споразумение между Томас Маккини, секретар на EDSUи Денис Хугевейн, президент на EUDY за сътрудничество и обща дейност.

След одобрено финансиране от Euskal Gorrak за провеждането на семинар, в програмата на който е включено и обсъждането на стратегическия план за дейността на EDSUза периода 2015-2017 година, Бордът на EDSUвзе решение семинарът да се проведе от 8 до 11 октомври т.г. в Билбао, Испания.

  Желаещите да получат повече информация за програмата на семинара и за предстоящо участие, ще ги намерят в страницата на EDSUвъв фейсбук: https://www.facebook.com/edsunion


    ИЗВЕСТИЕ:                                                             

ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ НА

ЦЕНТРАЛНАТА КОНТРОЛНА КОМИСИЯ ПРИ СГБ

 На 10.02.2015г Централната контролна комисия се събра на своето първо редовно заседание в състав: Антония Хубенова – председател, Тилка Кайрякова, Атанас Шатров, Георги Георгиев и Веселина Стоянова.

  В съответствие с дневния ред се прие План-график за работата на ЦКК за 2015г., направи се разпределение на Районните организации  за проверка от членовете на ЦКК, избра се заместник-председател на ЦКК, обсъди се и се разработи Правилник за организация и работа на ЦКК, взе се решение за проверка на Централното управление на СГБ за пет годишна давност, обсъдиха се и се взе решение относно жалби и сигнали от РО Бургас касаещи работната етика на координатора и председателката на РО Бургас.

Разпределението на Районните организации за проверка е както следва:

Антония Хубенова – РО София, РО Ямбол.

Тилка Кайрякова – РО Варна, РО Стара Загора.

Георги Георгиев – РО Пловдив, РО Бургас.

Веселина Стоянова – РО Дупница, РО Плевен, РО Шумен.

Атанас Шатров – РО Русе, РО Хасково, РО Горна Оряховица.

За заместник-председател се избра Веселина Стоянова с мандат една година.

   Относно жалбите от РО Бургас се взе следното становище: Жалбите с дата от 2014г.- ЦКК отхвърля възможността да ги разглежда и да вземе решение предвид, ще въпросните жалби са подадени до предишния състав на ЦКК, който ги е разгледал и е взел решение по тях. Относно жалбите от 2015г. са върнати на г-н Николай Нинов, председател на СГБ, за становище. С препоръка да поеме своята част от отговорността при разглеждането на жалби касаещи административния персонал на СГБ, явяващи се преки негови подчинени по силата на Устава на СГБ и Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).

  ЦКК настоява при разглеждане на жалби от всякакъв род да се предоставят становищата на двете конфликтни страни, жалбител и обвинен, подплатени с доказателства (факти, документи, свидетели). При дълбоки конфликти и нарушения, изискващи подробно разследване и проучване, ЦКК ще привиква и изслушва засегнатите страни лично на свое заседание.

   ЦКК не решава междуличностни и битови конфликти. Такива жалби не са в неговата компетенция. Той следи за спазването и изпълнението на Устава на СГБ, вътрешните нормативни актове и Закона.

  Комисията се събра на второ редовно заседание на 26.02.2015г. в пълен състав за изслушване на мнение и становище от юрист по отношение на законосъобразността и спазването на Устава на СГБ за искането за проверка на ЦУ на СГБ за пет годишна давност. Заявлението за проверка на дейността на ЦУ на СГБ бе гласувано и подадено същия ден до г-н Николай Нинов, председател на СГБ с копие до УС на СГБ.

  Бе обсъден отново Правилника за работа на ЦКК и гласуван с четири гласа ЗА и един Против, на основание, че чл. 2 т.9 от Правилника противоречи на Устава на СГБ.

 ЦКК ще излиза с кратки съобщения и резюмета за заседателната си дейност и взетите решения, които ще се публикуват във вестник „ Тишина” и медийни съобщения в официалния сайт на СГБ, http://sgbbg.com/ ,както и фейсбук страницата на СГБ, https://www.facebook.com/sgbbulgaria, с цел да се информират съюзните членове и да се поддържа двустранен диалог, да се работи експедитивно и ефикасно с мисъл за загриженост както към Съюза, така и към всеки един от членовете на Съюза. ЦКК моли съюзните членове да не използват високата позиция на Комисията за лични користни цели и манипулации, лични, битови и междуличностни конфликти!

 ЦКК приема жалби и сигнали за  нарушения на адрес:

* Гр. Стара Загора, ул.„Руски“ №18, РО Стара Загора, за ЦКК - Антония Хубенова – председател на ЦКК,

* Гр. София, ул. „Денкоглу” № 12-14, ЦУ на СГБ за ЦККАнтония Хубенова – председател на ЦКК.

 * Eлектронен адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

ЦКК


ЛЯТО2015 г.

  Отново ще е лято,  и отново Съюзът на глухите в България ще осигури  възможност на своите членове  за  приятен летен отдих в почивните ни бази. Вижте офертите. И побързайте, защото крайният срок за резервации наближава.

ЦЕНИ В ПОЧИВНИТЕ БАЗИ НА СГБ

ЗА СЕЗОН 2015 ГОДИНА

 

                                                                                                      В НЕАКТИВЕН СЕЗОН                   В АКТИВЕН СЕЗОН

Цена на легло в двойна стая в хотел „Тишина” в Приморско

11 лв.

12 лв.

Цена за апартамент в   Приморско

45 лв.

50 лв.

Цена на легло в двойна стая в „Студенец”

9 лв.

10 лв.

Цена на легло в двойна стая  в „Албатрос”

9 лв.

10 лв.

Цена на легло в двойна стая в СЗМБ

9 лв.

10 лв.

- За деца до 2-годишна възраст безплатно, не ползват легло.

- За деца от 2 до 12 годишна възраст – 9 лв. на ден в Приморско;  

  7 лв. на ден - в „Студенец”, „Албатрос” и СЗМБ.

- За организационни мероприятия  на СГБ в Приморско в неактивен сезон – 13 лв. на ден.

Цените са с ДДС.

Допълнително се заплаща Курортен Фонд, който всяка година е различен и се определя от Общината.

 Краен срок за подаване на заявки за резервации в почивните бази на СГБ е 24 април 2015 година.

Заявките да се подават в Районните  организации на СГБ.


Тишина®


 

   

В момента има 11  гости и няма потребители и в сайта

© ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ