Брой 11 на в-к "Тишина" от 12 юни 2015 г.

 

ОБЩО СЪБРАНИЕНА ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ НА СГБ

29 МАЙ 2015 ГОДИНА

 

ОТКРОВЕНО ЗА СТОРЕНОТО, ЗА

ИСТИНАТА И ЗА ОТГОВОРНОСТТА

   На 29 май 2015 година се състоя годишното отчетно събрание на пълномощниците на СГБ. Събранието бе открито и ръководено от председателя на СГБ г-н Николай Нинов.

  Присъстваха 28 избрани пълномощници. По уважителни причини отсъстваше само един.

  В работата на Общото събрание взеха  участиe почетни членове на СГБ и гости.

  На 29 май тази година се състоя първото отчетно събрание на новоизбраните пълномощници на Съюза на глухите в България. Събранието започна в точно определения час, при наличието на кворум.

  В Заседателната зала на СГБ местата си заеха 28 делегати от цялата страна. Отсъстваше един по уважителни причини.

  По установения протоколен ред първо бяха избрани двете  комисии, които да осигурят правилното протичане на работата на годишното отчетно събрание -  Мандатна комисия, с председател Панталей Христов, и Комисия по предложенията и решенията по Проектопрограмата и Бюджета  на СГБ, с председател г-н Николай Нинов.

Пълномощниците  бяха предварително запознати с Отчетния доклад за работата на СГБ през 2014 година, както и с Бюджета.

  Председателят  СГБ г-н Николай Нинов направи в началото на деловата работа на събранието само кратък преглед на дейността през изминалата година, като отбеляза най-важните постижения в работата на Съюза през изминалата година:

   * В Национален мащаб най важното събитие през 2014 година бе честването на юбилейната 80-годишнина от основаването на СГБ. На тържеството и на юбилейния концерт в НДК присъстваха представители на правителството на Р България,  ръководители на Европейския съюз на глухите, на Световната федерация и председатели на национални организации за глухи хора от Европа. Сред официалните гости бе и г-н Марку Йокинен, председател на Европейския съюз на глухите. Във връзка с юбилея остана и прекрасния спомен от организираната изложба с повече от 100 творби на български художници и приложници с увреден слух.

   * През миналата година България бе домакин на Генералната  Асамблея на Европейския съюз на глухите младежи /EUDY/. Това несъмнено повиши авторитета на България и на нашата МОСГБ.

   * Международният авторитет на СГБ бе недвусмислено доказан и с успеха на нашия отбор по шах, който стана Олимпийски шампион на  ХVІІ Олимпиада по шахмат за глухи в Хърватия.

   * През юни миналата година в Приморско се проведе международен семинар за обмяна на опит с Московската организация на глухите, в която участваха ръководители на нашите Районни организации и ръководители на поделенията на Московската организация на глухите и нейни членове.

   * В организационно отношение успешно за СГБ бе провеждането на ХХV-я Туристическия събор в Доспат. Там присъстваха повече от 1000 души. Някои представиха своите самодейни изяви в танцовото изкуство и пантомимата, други участваха свободно в състезания по футбол, риболов и шах.

   * СГБ съвместно с РО София и Младежката организация,  организира Пролетния бал в хотел „Принцес” и конкурсът за „Мис и Мистър „Тишина”.

   През изминалата година бяха проведени срещи с управителите на предприятията „Тих труд”, както и национални семинари на организационните работници в системата на СГБ, на младежката организация и на жените.

   * Успешно приключи и работата по европейски проект „Съпричастност”, по който работиха два Центъра за подпомагане на хора с увреден слух в София и Пловдив. Повече от 100 души намериха работа по този проект.

   * Активна бе дейността на СГБ и по проблемите на жестовия език. Вече дава конкретни резултати работата по съвместния проект на СГБ и Министерството на образованието и науката за промени в нормативната държавна уредба във връзка с прилагането на чл. 21 от Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, свързан със законовото признаване на жестовия език като официален.

   * Социалната дейност на СГБ през  2014 г. продължи с активното съдействие на районните и териториалните организации по места свързани с неотложни нужди от преводач и помощ при попълване на документи и молби, със социалното подпомагане  и целевите помощи по чл. 51.

    Пълномощниците на Общото събрание, които са били и активни участници в провеждането на всички тези инициативи,  одобриха с мнозинство изготвения  Отчетен доклад за дейността на СГБ през 2014 г, както и бюджета на СГБ за 2014 година.

  И продължиха с дебатите по Проектопрограмата и Бюджета за настоящата година.

Всички знаем, че  2015 година започна с ПРЕЛОМ В ДЕЙНОСТТА НА СЪЮЗА НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ.

  Новото ръководство на СГБ просто наложи нови правила. Даде преди всичко път на младите хора  да носят инициативата. Даде им и отговорността, обаче!  

НОВИ СТРУКТУРИ В СЪЮЗА НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ

бяха създадени – за да бъдат улеснени максимално глухите членове на СГБ в общуването им  с институциите. Но и още повече – за да бъдат представяни  пред обществото техните възможности и права, техните стремежи и идеи за пълноценен живот по най-утвърдителен начин.  Това е успех, който сега всички оценяват.

 Доказателство за ПРИЛАГАНЕТО НА ПРИНЦИПИТЕ НА ДЕМОКРАТИЗМА, бе гласуваното Решение на пълномощниците на общото събрание - в дебатите по програмата и бюджета да се включат и гости на събранието.

  Последваха изказванията на 21 души пълномощници и гости  по програмата и бюджета.

  Да! 21 души се изказаха. Всъщност, ако включим и изказванията на членовете на ръководството на СГБ, то почти не остана човек, който да не бе активно ангажиран в този ден.

  Коя друга организация може да се похвали с такава активност и при такъв демократизъм на своя годишен Конгрес?  

  СЪЮЗЪТ НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ ВЕЧЕ ДОКАЗВА ПЛУРАЛИЗМА В СВОЯТА ДЕЙНОСТ. Защото изказванията не бяха еднозначно положителни. Но какво пък – нали в диалога и с доказателствата в спора се ражда истината!

  Демократизмът, наложен от новото ръководство на СГБ  бе спазен и от Комисията по предложенията и решенията по Проектопрограмата  и Бюджета на СГБ, която даде обобщен отговор на абсолютно всички становища.

  Председателят на Комисията г-н Николай Нинов представи предложенията на комисията по направените от пълномощниците изказвания и предложи по тях пълномощниците да вземат решение.

  * Във връзка с предложението за включване в Програмата на честването на 40 годишнината от основаване на Центъра за ранна рехабилитация на деца с увреден слух.  Комисията приема така направеното предложение и ще го включи  в т. 4 –„Ранна рехабилитация на деца с увреден слух”.

  * Беше  поставен въпрос за допълнителни средства за жестовите преводачи.  Решението на Комисията в тази връзка е,  че тъй тази дейност  не може да се осигурява с допълнително финансиране от бюджета, то е необходимо   в самите Районни организации по места да се преценяват възможностите и според техните бюджети, да се направят необходимите постъпки.

  * Поставен беше въпрос за  членските карти. Информирам ви, че специално Управителният съвет взе отношение и решение в следващ период от време  за всички съюзни членове да бъде издадена лична членска карта.  Започнали  сме процедура и действия, както и необходими постъпки. Но това е  дълъг процес.  Прави се всичко необходимо и са надяваме в следващата година вече да можем да се похвалим със специални хубави членски карти, подобни на личните документи и шофьорски книжки.

  * Има една изключително болна тема, свързана с възможностите за назначаване на глухи хора чрез трудовите борси към Съюза на глухите в България и към съответните Районни организации. За голямо съжаление трябва да кажа, че с Директива 1407 на Европейската комисия, която е от декември 2013 година, на нас вече се гледа като на свързани лица. В така наречения „Де минимис” ние получаваме минимални държавни помощи, и цялата ни система не може да използва повече от предвидените средства в размер на 200 хил. евро.  рамките на три години. Но това е удар не само за нас, но и за другите наши сродни организации на инвалидите. По линия на трудовите борси за съжаление на можем да участваме. Но въпреки това ние, Централното управление, няма да се откажем да търсим начини,  и ще се борим за възстановяване на тази наша отнета привилегия.

  * По отношение на поставен въпрос за регистър на преводачите и лекторите. В Комисията много сериозно обсъдихме въпроса, но това което изникна като проблем е, че ние, по  наша инициатива,  не можем да направим това. Защото това трябва да става изключително с тяхното съгласие. Затова най- правилната и удобна възможност за момента е това да се осъществява по линията на Районните организации по места.

  * Във връзка с въпрос за бюджета – защо чак сега, през месец май, събранието на пълномощниците го утвърждава, искам да ви информирам, че това не означава, че досега сме били с вързани ръце. Защото този бюджет е приет от Управителния съвет през декември миналата година. Събранието на пълномощниците го утвърждава, във връзка изискванията на Закона  на юридическите лица с нестопанска цел.

  * По въпрос за членския внос – защо в бюджета е запазена  същата сума, както през миналата година. Да – сумата за 2014 и за 2015 г е запазена една и съща, въпреки, че членския внос е увеличен от 2  на 5 лева.Защото имаме една особена ситуация – наблюдава се отлив на членове, и на такива, които не си плащат членския внос. Така че вдигането на членския внос не гарантира повече приходи.

  * Във връзка с информираността на нашите членове по бюджета, комисията прецени, че следва да се помисли в бъдеще за търсене на възможности за по-добро обявяване и запознаване.

  * Във връзка с хонорарите на нещатните сътрудници, работещи на граждански договор – бройката ще бъде коригирана, приведена в съответствие и уточнена  от Районните организации. Но като цяло, общата бройка остава същата.

  * По изказване за необходимостта в Центровете на хората с увреждания,  да е включен и жестов преводач, за   съжаление трябва да кажем, това не зависи от нас. Това е държавна политика, и зависи от проектите, по които държавата е решила да развива тази дейност. Ние не можем да взимаме решения, но можем да настояваме с предложения и с искания.

  * За осигуряването на телефони с видеовръзка за преводачите - Ще направим необходимото проучване, за да видим  какви са възможностите в нашия договор с М Тел. 

  * За броя на рибарите  в предстоящия събор – след като всички настояват, приемаме бройката да стане от 2 на 3, които да участват в  Русе в състезанието по риболов.

  * За предложението за футбола - да се върне в Съюза на глухите в България.  Ние сме социална организация и не можем да развиваме спорт. Ние не можем да осигуряваме нито по проекти, нито по бюджет за финансиране по направление, или по райони организации или  на Централното управление. финансиране.  Футболът е спорт. Той се води към съответните спортни организации. И във Федерацията на спорта за глухи не могат да приемат футбола на големи врати. Така че това вече става въпрос, който отива към Българския футболен съюз. При нас обаче, можем да развиваме футбол, но единствено и само на доброволни начала.

  * Във връзка с поставен въпрос  за нуждата от преводачи  в териториални организации,  Комисията изрази становище, че за съжаление нямаме възможност за финансиране.  Това може да става  по преценка на Районните организации и според техните средства.

  *  Във връзка с  честване на 40 години на Центъра за рехаблитация на деца с увреден слух, Комисията реши, че тъй като става въпрос за сериозна сума,  средства за финансиране да се използват от резерва, който е в размер на 25 хил. лв. Това ще стане след утвърждаване на План-сметка от Управителния съвет.

  След като тези решения на Комисията бяха одобрени и гласувани, пълномощниците на Общото събрание гласуваха и приеха Програмата за дейността на СГБ за 2015 година, както  и Бюджета на СГБ за 2015 г.

  Последваха и разискванията по точка „Организационни въпроси”

  В ОБЩО СЪГЛАСИЕ пълномощниците приеха предложението  за посмъртно удостаяване на дългогодишния деятел на СГБ Марчо Радулов със званието  „ Почетен председател на Съюза на глухите в България”.

  По предложение за обсъждане работата на Футболния  съюз на глухите в България и статута на неговия ръководител,  пълномощниците решиха да дадат правомощия на Управителния съвет да прецени работата  и да реши как да бъде продължена дейността.

  ТЕМА ЗА МНОГО РАЗМИСЛИ предизвика  информацията, представена от председателката на ЦКК, относно последната проверка на комисията.

  Първо - размисли, относно правомощията на съюзните органи в СГБ, съобразно действащия Устав на съюза. После -  размисли относно отговорността за действия на всеки един с мисълта му за евентуалното отражение върху обществения имидж на СГБ. И най-вече - размисли за морала и взаимоотношенията ни, които винаги трябва да целят единството на нашите съюзни членове.

  Разединението вече преживяхме и преодоляхме. Дойде новото време, което толкова много чакахме. Ето сега можем да работим по ново му, и с доброта, толерантност и интелигентност да отстояваме доброто си име. Защото никой не приема на сериозно организация, в която членовете й  са в разнобой. А колко малко е нужно да се преодолее инерцията на  старите корпоративни и лични интереси.

 Новият морал вече налага друго - Ако някой е съзрял грешка, нека я посочи, но добронамерено и  в дух на съзидателност.  И най-вече - да посочи  решение и възможност за общ изход. Критикарството, само по себе, си никога не е „вършило” работа. От опит вече знаем, че то е само моментна „слава”, която после обикновено се помни с лошо.

  Социалното ни поведение на членове на Съюза на глухите в България  нека ни помогне да си пазим авторитета. Нашият, заслуженият през толкова години авторитет на Съюза на глухите в България.

  С такива пожелания  завърши Събранието на пълномощниците.

  На 29 май 2015 година те приеха  следните

   РЕШЕНИЯ:

   1. Пълномощниците приемат отчетния  доклад за дейността на СГБ за 2014 г.

   2. Пълномощниците приемат отчетния доклад за дейността на ЦКК за 2014 г.

   3. Пълномощниците приемат програмата за дейността на СГБ през 2015 година предложена от УС на СГБ с допълнение в раздел ІV т.6 със следният текст : „ Честване 40 – годишнината на ЦРРДУС със средства от резерва на бюджета на СГБ по одобрена от УС на СГБ програма и план-сметка, изработени  от ръководител ЦРОДУС и направление „ Медии “ .            

   4. Пълномощниците приемат бюджета на СГБ за 2015 година.                                                            

   5. Пълномощниците удостояват със съюзно звание “ Почетен председател на СГБ „ посмъртно Марчо Радулов.


СОФИЯ КАЛИНОВА - С НАГРАДА ПО ПРОГРАМАТА TOYP

 

  При изключително голям интерес преминаха първите за страната ни номинации за наградите „Най-изявените млади личности на България” за 2015 г. Програмата „Най-изявените млади личности” („The Outstanding Young Persons” - TOYP), която стартира в средата на месец март, се организира от българското представителство на Международна младежка камара - Junior Chamber International (JCI). За месец и половина бяха направени над 70 номинации за изявени млади хора в десетте категории на наградите. Най-голям брой номинирани бяха в категориите „Бизнес, икономика и/или предприемачество” и „Хуманитарно и/или доброволческо лидерство”, а най-малък - в „Наука и/или технологично развитие”.

  Проектът цели всяка година да бъдат отличавани млади хора на възраст между 18 и 40 години, които изпъкват с качествата си в избраните от тях области на развитие и които могат да послужат за пример и вдъхновение на младите хора по света. С наградата TOYP през годините са отличавани личности като Елвис Пресли, Джеки Чан, Джон Кенеди, Хенри Кисинджър и др.

  Идеята за оригиналната TOYP програма е замислена и разработена от Доуърт Хоус, президент на JCI САЩ през 1931 г. През 1933 г. тя е официално приета от Jaycees САЩ. От 1952 г. насам много национални (Jaycee) организации създават свои програми „Най-изявените млади личности” в техните държави. От 1983 г. те започват да се провеждат и в други държави, където има представителства на JCI.

  В България те се провеждат за първа година. Насоките за избор се основават на това как постижението/постиженията на личността са оказали положително въздействие на общността, неговата професия или света и как такива постижения са вдъхновили други.  

  С приемането на признанието/наградата, се очаква победителите да продължат да се развиват в техните способности да допринасят за своя народ и света като цяло, докато служат за източник на вдъхновение за бъдещите поколения младежки лидери, които да правят същото. Може свободната инициатива и постиженията, демонстрирани от тези изключителни млади хора, да мотивират други да се стремят непрекъснато да постигат най-пълния си потенциал и по този начин да се създаде положителна промяна в общностите и българските граждани.

  Официалното връчване на наградите се проведе на 27.05.2015 г.

  Сред десетимата отличени в категорията „Наука и/или технологично развитие” е и София Калинова - бивш председател на Младежката организация към Съюза на глухите в България и настоящ председател на Европейския съюз на глухите студенти. Като ученичка София преживява сериозен сблъсък с образователната система, когато разбира, че не може да се яви на матура по английски език заради частта със слушане на текст. Това я провокира да се бори срещу дискриминирането на глухите в България. И днес, благодарение на нея, всеки български ученик с увреден слух има право на изпит по чужд език на матурите. Към момента София е ангажирана с редица доброволчески дейности в младежки организации.

  На официалната церемония  присъстваха специално поканени гости и приятели на наградените, сред които бяха Николай Нинов, председател на СГБ и Атанас Калинов, брат на София.

  Десетимата отличени ще участват в международното състезание TOYP, което ще се проведе по време на Световния конгрес на JCI в периода 3-8 ноември 2015 г. в Каназава, Япония.


,, ДА ПОКАЖЕМ, ЧЕ МОЖЕМ

  И тази година през месец май за 19-ти пореден път Тополовград бе домакин на Международния фестивал на любителските комедийни театри, пантомима и сатира. От 2012 година форумът носи името на големия български актьор Велко Кънев.На сцената в малкото южно градче бяха представени 21 спектакъла на актьори – любители от цялата страна. Силно бе чуждестранното участие – от Турция, от Молдова, Украйна, Македония, Сърбия. Руският културен институт у нас също се представя със своя постановка. Нашата гордост бе присъствието на слухоувредените актьори от театър „Мим-Арт”. Благодарение на спечеленият проект „ Да покажем, че можем” към Агенцията за хора с увреждания и с подкрепата на Съюза на глухите в България, те представиха спектакълът „Музиката в моите ръце” по приказката „ Цветята на малката Ида” от Ханс К. Андерсен. Активното участие в културния живот на международно ниво подпомага социализирането на актьорите със слухови увреждания . В процеса на подготовката за участие в международния конкурс   се надграждат сценичният опит, развиват се още повече  художествено-творческите заложби и това помага за преодоляване на съществуващите за тях ограничения в тази област. За пореден път актьорите от театъра запознаха публиката с възможностите и постиженията на хората с увреден слух, равностойни на чуващите им колеги. Участието в подобни фестивали променя и затвърждава обществените нагласи за хората с увреждания в положителен аспект и обществото ги възприема на равни начала като пълноценни български граждани. Чрез поставянето им в центъра на общественото внимание на международния форум и чрез прякото им участие в тази обществено значима изява, те могат да покажат своите възможности и да заемат дължимото си място в съвременното културно общество. Също така, чрез този  проект се постигна професионална рехабилитация на слуха и говора на целевата група, развива се ритмиката на тялото и чувството за музикалност. Реализирането на проекта създаде реална възможност за представянето на младежите с увреден слух в конкурентна среда и интегрирането им в общността. И всичко това завърши с невероятната изненада. Театърът спечели две индивидуални награди за млади артисти в мъжка и женска роля. Нури Яшаров и Снежанка Асенова получиха грамоти и статуетки на фестивала, за прекрасните си роли в спектакъла. Излизайки на сцената те благодариха на всички, които  подкрепят слухоувредените творци и си пожелаха още творчески успехи, с което да прославят изкуството на слухоувредените по света.


40 - ГОДИНИ ЦРРДУС

КАБИНЕТИТЕ НА ЦЕНТЪРА ЗА РАННА РЕХАБИЛИТАЦИЯ

  Скъпи читатели на в. „Тишина”, в миналия брой ви запознахме с начините, по които можете да се информирате чрез блога на Центъра за ранна рехабилитация за проблематиката, свързана рехбилитацията на слуха и говора на деца с увреден слух. Във връзка с предстоящия юбилей на Центъра, в. „Тишина” регулярно ще ви запознава с материали, посветени на рехабилитационните грижи, както и за предстоящото юбилейно тържество. Днес на вашето внимание предоставяме историята на кабинетите на Центъра в останалите градове на страната и техните координати. 

Поглед към началото: ЦРРДУС - София

  През късния февруари в далечната 1975 година в тогавашното Министерство на народното здраве се получава писмо, в което Съюзът на глухите в България излага подробно необходимостта от създаването на специализирани заведения, в които дечица със слухови дефицити могат да получават адекватна рехабилитационна грижа.

  Шест години по-рано в разкрит специален институт в София, Павлово, а по-късно и в Пловдив, се поставя началото на ранната рехабилитация на слуха и говора при деца. Тези, утвърдили се като положителен тип заведения, работят с деца, навършили 5-годишна възраст. Издирените деца обаче, нуждаещи се от рехабилитация по онова време, в далечната 1975-та, по непълни сведения, са били 132, на възраст между 1 и 3 годинки.

  По мнение на специалистите от цял свят, колкото по-рано започне рехабилитацията, толкова резултатите от нея са по-добри. Големия брой открити дечица, нуждаещи се от адекватна рехабилитационна намеса, налага да се предприемат спешни мерки за създаване на нови специализирани заведения, в които да бъдат приемани и малки пациенти под 3-годишна възраст. Така към Съюза на глухите в България започва да развива дейност Центъра за ранна рехабилитация на слуха и говора, чието финансиране е изцяло поето от СГБ, а валутата, нужна за закупуване на апаратура, е отпусната от Държавния планов комитет.

  Новият Център е организиран на базата на Аудиологичен кабинет (открит още през октомври 1971 г. със съгласието на тогавашното Министерство на народното здраве).

  На искането от страна на СГБ за съгласие относно разкриването на Центъра за рехабилитация в София през март 1975 г., МНЗ отговаря, че счита за целесъобразно основаването му, и разпорежда методическото ръководство на Центъра да се осъществява от Катедрата по ушно-носно-гърлени болести при Медицинската академия, тъй като проучването на проблемите на глухотата в България е нужно да влезе в задълженията на новооснования център.

  Но това далеч не е всичко. От МНЗ препоръчват на СГБ да разкрие филиали на Центъра в други градове, и така с кабинети за рехабилитация се сдобиват първо Варна през същата 1975 година, след това Горна Оряховица през 1976 г., чието съществуване издържа само 20 години. Следват рехабилитационни кабинети в Плевен през 1977 г., в Хасково през 1978-ма и в Стара Загора през 1979-та.

  Откриването на тези кабинети става по план и в съгласуваност с МНЗ и Министерството на труда и социалните грижи. Всички рехабилитационни кабинети са настанени в масови детски ясли, а от 1977 г. в Центъра започват да се рехабилитират и деца с кохлеарни импланти.

  По-късно Центърът за рехабилитация на слуха и говора (ЦРСГ) се преименува на Център за ранна рехабилитация на деца с увреден слух (ЦРРДУС), с цел да подсказва по-прецизно функциите и ориентацията си.

КРРДУС – Варна

  Кабинетът за ранна рехабилитация на деца с увреден слух във Варна се открива през 1975 г. Първите рехабилитатори, поставили началото на това безцeнно дело, са Катя Бабуркова и Бистра Капричева - две рехабилитаторки, които с много любов и всеотдайност помагаха на глухите дечица да поемат по нелекия път на своето обучение и развитие.

  Немалък принос за обучението на децата с увреден слух е дала и г-жа Нели Маринова, от която през 1983 г. Анка Василева наследява голямата обич и похвати за успешна работа с глухите деца.

  Ръководството и целият колектив на Детска ясла ,,ИГЛИКА” приемат радушно КРРДУС през 1997 г., и до момента с много любов и внимание и си партнират в учебния диалог и в игрите.

  Адресът на кабинета във Варна: Варна 9009,  кв. "Троешево", Детска ясла "Иглика" No. 11,  тел.: 0885 062 840

КРРДУС - Плевен

       През 1977 г. в Плевен се открива Кабинет за ранна рехабилитация на деца с увреден слух, с подкрепата на ръководството на СГБ и гл. експерт Пенка Паскалева. С дейното участие на проф. д-рТодор Маринов, ръководител на плевенската клиника по УНГ болести, са били издирени деца с увреден слух от Плевен и околните общини. Постепенно кабинетът набира популярност и си спечелва уважение за успешната си дейност и ползотворна работа с децата. Седем години по-късно, през 1984-та, КРРДУС в Плевен става домакин на Национален научно-технически семинар, ръководен от гл. експерт Пенка Паскалева. В семинара вземат участие редица специалисти в областта на медицината: доц. Драгошинова и екип, проф. Дечо Денев, проф. д-р Тодор Маринов и проф. д-рМунджиев, педиатър и ръководител на клиника по детски болести.

  На семинара се изнасят показно практически занимания с деца с увреден слух, водени от Иванка Радева, сурдопедагог. Обсъждат се положителните страни на вече съществуващи и приети практики, както и включването на нови методики, които през годините успешно са били прилагани. През 1988 г. Кабинетът за ранна рехабилитация на деца с увреден слух се интегрира в Детска ясла „Щастливо детство”, където се намира и досега.

  През 2004 г. се организира среща на родителите на децата, посещаващи кабинета по ранна рехабилитация в детската ясла „Щастливо детство”, с представител на фирма „Кохлеар”, за да бъдат запознати с практиките и ползите от кохлеарното имплантиране. На срещата присъстват и активно участват Светла Коралска, доц. Дионисиева и доц. д-р Ив. Стоянов. Шест години по-късно, съвместно с плевенската клиника по УНГ и РО Плевен, в КРРДУС се провежда благотворително тържество под надслов „Деца помагат на деца”, на което доц. Стоянов проследява историята около създаването и развитието на Кабинета по ранна рехабилитация и неговия принос в работата с деца с увреден слух.

  Можете да откриете КРРДУС на адрес: Плевен 5800, ул. „Митрополит Климент” 4, Детска ясла „Щастливо детство”. За контакти: 0898476280, Иванка Радева

КРРДУС – Хасково

     Кабинетът в Хасково е открит през 1978 година. В него се рехабилитират деца от Хасковска и Кърджалийска област от 1 до 7 години. Много от родителите задържат децата си вкъщи, поради финансови причини или срамувайки се, че имат дете с проблем.

  Кабинетът целогодишно издирва деца с помощта на педиатри и УНГ- лекари, местните медии и отдел „Социално подпомагане” в общината. „С гордост можем да се похвалим, че през изминалите години през кабинета ни са преминали курс на рехабилитация 180 деца. Много от тях постъпиха в масово училище, а след това във висши учебни заведения. Наша гордост са Кремена, Криси, Роси, Нефи и много други.”, по думите на Иванка Петкова, рехабилитатор в хасковския кабинет. 

  Кабинетът в Хасково разполага с добра материална база. От три години той се помещава в клуба на РО на глухите, тъй като от кметството не са разрешили да се приемат в детската градина деца от други общини.

  В детските градини, които посещават децата, има разбиране от страна на персонала и от чуващите деца в групите. Това им позволява да се интегрират и да трупат социален опит. Към градините има ресурсен учител и логопед, които работят с децата. Самите деца се включват във всички празници и тържества, които се провеждат в детските градини, и това се отразява благоприятно върху общото им развитие.

  С всяко дете се работи по индивидуална програма, в зависимост от степента на увреждане на слуха му и ниво му на развитие. „Ежедневно поддържам контакт с родителите, давам им специализирана литература, провеждам пред тях уроци с децата. Поддържам контакт с ресурсните учители и логопедите в масовити учебни заведения, които са посещавани от по-големите ми деца. Целта е да уеднаквим подавания материал в търсене на оптимални средства и методики за тяхното обучение”, казва още Иванка Петкова. Работата с децата с увреден слух е много трудна и отговорна. За да я работиш, трябва да имаш голямо сърце.        Кабинетът се намира на адрес: Хасково 6300, ул."Мургаш" No. 10, Районна организация на глухите, тел.: 0885 790 003

КРРДУС – Стара Загора

  Кабинетът в Стара Загора   е открит през 1979 г. и се намира в сградата на Детска ясла „Маргаритка” No. 3.  От откриването досега децата се рехабилитират чрез интегрирано обучение, което оказва благоприятно влияние върху тях. Те са разпределени в групи сред чуващи деца и се чувстват прекрасно.

  От 1979 г. до днес през кабинета са преминали за рехабилитация 168 деца с увреден слух от 1 до 3-годишна възраст. 29 години от своя професионален път отдава на тези деца рехабилитаторът Пенка Лулчева. С голяма любов и професионализъм тя обучава за този период около 130 деца, дава им добър старт, като чрез рехабилитацията ги довежда до ниво на развитие, което им позволява да продължат обучението си в масови учебни заведения, а също и в специализирани такива.

  Досега със смяната на рехабилитаторите, тази практика на работа е запазена. Работи се за цялостното физическо, психическо и интелектуално развитие на децата с увреден слух.

  Адресът на Кабинета за ранна рехабилитация на деца с увреден слух в Стара Загора: Стара Загора 6000, ул. "Цар Симеон Велики" No.248, кв. "Самара", Детска ясла "Маргаритка" No. 3, тел.: 0893 420 666

       За повече информация, разгледайте блога на Центъра на адрес: http://crrdus.blogspot.com в раздел Категории, кабинети в страната.


БЪЛГАРСКИ ЖЕСТОВ ПРЕВОД НА БИБЛИЯТА

 

  За първи път, в периода от 5 до 9 април 2015г., представители на DOOR International и Deaf Bible посетиха страната ни за да запознаят хората с увреден слух с проект за създаване на видео превод на Библията на български жестомимичен език.

 Международната организация DOOR си партнира с други организации в световен мащаб с цел създаване на видеожестомимични преводи на Библията за глухите от всяка нация.

 До момента са създадени преводи на 15 жестомимични езика. Центровете за преводи се намират в Африка и Индия. Предстои реализирането на проект, в който България има възможност да участва едновременно с Русия и с още пет Африкански държави.

  В Центъра за жестомимични преводи на Библията на ДООР в Африка, в гр. Найроби, Кения, ще започне обучението на екип от България с цел заснемане на  110 библейски истории за глухи за период от 4- 5 години. Така България, с българския жестомимичен език, ще се присъеднини към следващите страни с превод на Библията за глухи, който може да бъде използван от всички християнски вероизповедания в страната - православно, католическо и протестантско.

  Може да видите повече в техните сайтовете:  www.deafbible.com  www.deafbibles.com

  За улесняването на дейностите по проекта в България бе избран петчленен Координационен комитет от доброволци в състав: Антон Димов – Ст. Загора – тежкочуващ, Николина Колева – Ст. Загора – чуващ- тълковник, Анелия Демирова – гр. Варна – тежкочуваща, Сергей Гайнудинов – гр. Пловдив – глух, Николета Иванова – гр. Пловдив – чуваща – тълковник и преводач на англйски език.

 При второто посещение на ДООР Интернешънъл, в периода от 15 до 18 май 2015г. в гр. София, беше организирано мероприятие, на което присъстваха: президентът на компанията г-н Роб Майер, г-н Марк Соренсън, Мариса Соренсън, г-жа Кейти Райт (консултант) и г-н Филипе Галант (координатор на компанията Deaf Bible /Библия за глухи/). Поканените  гости и представители от всички организации на глухите в България имаха възможност лично да се запознаят с инициаторите и спонсорите на проекта и да научат  повече за тяхната дейност. Почетни гости бяха екип от лингвисти: г-жа Джери Харм (регионален директор за Европа и Азия на СИЛ Интернешънъл към Уиклиф Байбъл Транслейтърс) и г-ца Ребека Мелвил и др.

  По проекта беше публикувана обява за работа в интернет сайтове и страници за глухи. На проведеното интервю се явиха  14 кандидати с  увреден слух от цялата страна за следните длъжности: трима преводачи с увреден слух и отлично владеене на  български жестомимичен език;  един техник по видеомонтаж с основни компютърни умения; един, който познава българския книжовен език и граматика, българския жестомимичен език, и  има познания,  разбиране и тълкуване по Библията; още двама, които владеят поне едно от тези умения.

  При поставените задачи, кандидатите показаха следните способности: работа в екип, четене, тълкуване на Библейски текст, обсъждане, илюстрация, групова пантомима, индивидуално разказване на целия пасаж (заснето на видеоклип).  Участниците бяха силно мотивирани, дадоха най-доброто от себе си и постигнаха високи резултати. Международното жури от пет американски представители  /на DOOR с Deaf Вible/  и българския координационен комитет, наблюдаваше и оценяваше работата им по четири основни критерия: яснота, точност, естественост и приемливост на превода. Решението беше взето трудно, но в единомислие. На 18 май 2015г. бяха обявени одобрените седем кандидати: Теменужка Якимова – гр. Пловдив – тежкочуваща, Петя Спасова – гр. Пловдив – тежкочуваща – видеомонтажист, Весела Панайотова – гр. Пловдив – глуха, Иванка Христова – гр. Казанлък – глуха, Христо Христов – гр. Казанлък – глуха, Юлиян Караджов – гр. Пазарджик – глух, Гергана Георгиева – гр. Роман – глуха – резерва.

  Първите шест кандидати ще отлетят за гр. Найроби през втората половина на юни. След 4 месеца те ще се завърнат за период от 3 месеца с цел проучване  и одобряване на жестомимичния превод от обществото глухите в България.  През следващите  4 месеца ще продължат отново обучението си в Кения. Като при окончателното си завръщане екипът  ще продължи дейността си в Център за жестомимичен превод на Библията в България с пълната подкрепа  и спонсорството на DOOR International и български  организации.


Тишина®


 

   

В момента има 8  гости и няма потребители и в сайта

© ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ