Брой 9-10 на в-к "Тишина" от 18 май 2012 г.

 

ОТНОВО СМЕ ЗАЕДНО ЗА

НАШЕТО ДОБРУВАНЕ

 • На 18, 19 и 20 април т.г. в хотел „Студенец” се състоя поредният Национален семинар на организационните работници от системата  на Съюза на глухите в България.

 • Участваха всички председатели и координатори на 12-те районни организации.

КАКВА ДА БЪДЕ  НОВАТА РОЛЯ НА ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ РАБОТНИЦИ  ПРИ ВЪЗПИТАВАНЕТО НА ВСЕКИ НАШ ЧЛЕН ЗА НОВИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ, КОИТО ПОСТАВЯ  ДНЕШНОТО НИ ВРЕМЕ

 Всъщност това бе темата на националния семинар.

   В първия ден участниците се запознаха с  „Инструктаж и информация за изпълнение на план и отчет за 2011 г”.  В своето изложение г-жа Мая Георгиева, главен счетоводител на СГБ, обяви плюсовете  и  пропуските  за  работата през изминалата година.  Но, както подчерта тя, днес става дума за изпълнение на „Бюджет по време на криза”.


   По време на дискусията насоки за предстоящите събития бяха дадени от г-н Васил Панев, председател на СГБ, от г-н Николай Нинов, зам. председател, и от г-жа Мая Георгиева, главен счетоводител. Въпросите и обсъжданията  бяха много. Та как ли няма да са, когато всички живеем трудно сега. Когато достойнството ни не е почитано, когато държавата и досега се прави, че „не ни познава”.
   Не, не, не!

СПРАВЕДЛИВИТЕ НИ ИЗИСКВАНИЯ ДНЕС СА ГОЛЕМИ.

   И правилно е това!
  Ние, от Съюза на глухите, продължаваме да  се борим  почти сами. Борим се  с достойнството на истински пионери в нашето време!   И нека всеки признае това. И нека всеки да бъде горд!
Дори защото предприятията на други организации отдавна фалираха. А нас ни има!  10 от нашите предприятия показаха продукцията си  на тазгодишното Международно изложение в Пловдив за изделия на хора с увреждания. Получихме и международно признание.


ДВУЕЗИЧНОТО ОБУЧЕНИЕ КАТО

ОСНОВНО ЧОВЕШКО ПРАВО НА ГЛУХИТЕ ДЕЦА

 • Двуезичното обучение е единственият начин за глухите деца да получат равни възможности и да им позволи да постигнат тяхното лично право – да станат пълноценни граждани.

 • Това бе заключителния извод от конференцията на жестомимичния  език (ЖМЕ) в град Ал, Норвегия, организирана  съвместно със Световната федерация на глухите (WFD) , Европейския съюз на глухите (EUD) и Експерименталния колеж в Ал.

   Превръщането на националния жестомимичен език и писмения език на една държава в двуезичие не е привилегия, а фундаментално право на глухите деца.

  Националният жестомимичен език е майчиният език на глухите хора и единствен език, който те могат да придобият напълно и лесно. За да служат в обществото, е съществено важно глухите деца да овладеят добре и съответния писмен език на страната, в която живеят. Затова двуезичното обучение задължително трябва да бъде гарантирано в образованието колкото е възможно по-рано и да бъде през целия курс на образователния процес, включвайки и програмите за обучение през целия живот.   
  Световната федерация на глухите (WFD) и Европейският съюз на глухите (EUD) решително настояват лицата, финансиращи образованието, да вземат под внимание уникалните потребности на глухите деца при подпомагане на техните жестомимични постижения, така също и в изучаването на националния им писмен език. WFD и EUD призовават националните и регионални правителства да вземат под внимание Брюкселската декларация от 19 ноември 2010 г., която изисква правoто на глухите и тежкочуващите хора да изучават жестомимичния, а също така и писмения език, т.е. да учат двуезично.


  В ПЛОВДИВ                                                                              

ЗЕЛЕНИ БЮЛЕТИНИ ЗА ДОВЕРИЕТО

 • Отчетното събрание на пълномощниците на районната организация в Пловдив се състоя на 21 април т.г.

 • Избраните пълномощници, както и гостите в залата дадоха най-високия вот на доверие към районното ръководство.

 • Специален гост на събранието бе г-н Васил Панев, председател на Съюза на глухите в България, пълномощник на РО Пловдив.

  Общото годишно отчетно събрание на районната организация на глухите в Пловдив започна по един нетрадиционен начин. На всички участници бяха раздадени по три картончета за гласуване, в различен цвят.
  Зелените, означаваха „за”, жълтите – „въздържал се”, оранжевите – „против”. Всеки имаше право само с вдигането на избрания цвят да покаже своя глас за избраното от него решение.
  Честна дума, екипът на вестник „Тишина” установи, че жълтите и оранжевите картончета, останаха неупотребени. Залата грееше в „зелено” при всяко предложено решение.
  Какво по-добро доказателство за общото ни съгласие и за желанието обединени да вървим напред. Въпреки всичките трудности, които живота ни поставя днес.
 


  В ПЛЕВЕН                                                                                 

ВЪПРЕКИ ТРУДНОСТИТЕ,

АКТИВЕН Е СЪЮЗНИЯТ ЖИВОТ

 • Годишното отчетно събрание в Плевен започна с приемането на дневния ред и гласуването му.

 • Гости на събранието бяха г-н Николай Нинов, заместник председател на СГБ и член на Управителния съвет, г-жа Мая Георгиева, главен счетоводител на СГБ, г-н Атанас Шатров, председател на Контролно-ревизионната комисия, както  и управителят на „Тих труд” в града г-н Георги Йотов.

  Бе посочена и още една успешна проява през изминалия отчетен период – Великденският благотворителен концерт. Събраните 1500 лв. са предадени на ръководителката на Кабинета по рехабилитация на деца с увреден слух г-жа Радева.


  В СТАРА ЗАГОРА                                                                   

ИНФОРМИРАНОСТ ЗА ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ

 • На 23 април 2012 г. от 16.30 часа се проведе отчетното събрание на пълномощниците на районната организация на глухите в Стара Загора.

 • Гости на събранието бяха г-н Васил Панев – председател на Съюза на глухите в България, Ирена Желева – управител на „Тих труд” – Стара Загора, Евгения Бахова – учител рехабилитатор в Кабинета за рехабилитация на слуха и говора към районната организация и Тодор Комитов – съюзен член.

   Накратко бяха информирани пълномощниците за проведения семинар с организационните работници от РО в „Студенец”. Във връзка с ратифицираната Конвенция на ООН за правата на хората с увреждания трябва да се направят предложения от наша страна за промяна законодателството на страната, заяви Васил Панев.


  В ЯМБОЛ                                                                               

САМО С УСИЛИЯТА НА ВСИЧКИ

ЩЕ ИМА УСПЕХИ

 • На 25.04.2012 г. в клуба на глухите в РО-Ямбол се проведе общо годишно отчетно събрание на пълномощниците.

 • Гости на събранието бяха председателят на СГБ г-н Васил Панев и управителката на „Тих труд”г-жа Райна Атанасова.

 

 Отчет за дейността на районната организация през изминалия период беше прочетен от председателката Желязка Гендова, а отчетът на контролната комисия бе представен от председателката й Иванка Атанасова.
  Драгомир Драгомиров разказа за дейността на младежката организация през 2011 г. Ръководителката на състава на песни мимика и жест призова младежите от Сливен да се организират и да се включат в самодейните състави за танци и песни на районната организация.
  Координаторът на РО Живка Димова представи основните мероприятия записани в програмата за 2012 г.и изказа увереност, че и през настоящата година общината ще уважи писмото на районния съвет и ще предостви безплатно автобус за предстоящия национален туристически събор.


  В БУРГАС                                                                              

ЩЕ ВЪЗРОДИМ БИБЛИОТЕЧНИЯТ

ФОНД - БОГАТСТВОТО НА НАШАТА КУЛТУРА

 • На 27 март се състоя общото отчетно събрание на пълномощниците на районната организация на глухите в Бургас.

 • Гост на срещата бе г-н Васил Панев, председател на Съюза на глухите в България.

 • В работата на форума взе участие управителят на „Тих труд” ЕООД в Бургас Тенчо Тенев, както и много гости.

   През миналата година в Бургас бе учредена Младежка организация към РО. Голям успех е това. Надяваме се в нея самите млади хора да намират начин да привличат за работата своите връстници.
  Културната и  масова дейност, разбира, се  носи най-много радост. Празниците, участието във фестивали на самодейците, посещенията на забележителностите по морската територия на България, както и на най-интересните места във вътрешността на страната, бяха наистина по достойнство оценени. Грижа в културната дейност на РО Бургас е популяризирането на богатия библиотечен фонд, който съдържа стотици томове литература. Надеждата е, че сега младежката организация ще привлече нови читатели.
  Ръководството на РО поддържа много добри контакти със сродните неправителствени организации от града и с институции, имащи отношения към социалното дело и участва редовно в различни форуми, касаещи социалната политика.


  В ДУПНИЦА                                                                        

ЗА ДОСТОЙНСТВОТО НА МОЖЕЩИТЕ ХОРА

С УВРЕДЕН СЛУХ

 • Събранието се проведе на 28 април т. г.

 • Специални гости бяха Емил Костов, член на Управителния съвет на СГБ и управител на „Тих труд” в Шумен, Пламен Кръстев, управител на „Тих труд” в Дупница, и Борислав Лазаров, председател на Регионалната организация на слепите в града.

   След краткото приветствие, отправено към гостите и присъстващите пълномощници от председателя на РО Петър Тричков,  координаторът на организацията Горица Милчева, която бе и водеща, откри събранието съгласно гласувания дневен ред -  с прочит на отчетните доклади за дейността на РО и на  и на ревизионната комисия.
  В доклада за дейността бяха посочени няколко важни акцента:
   * Цялостната дейност на районната организация на глухите в Дупница през изминалата година е била насочвана от целите и задачите на Съюза на глухите в България.
   * Основно се е работило по изпълнение на насоките за съюзната дейност и приетата на общото събрание на 09.04.2011година програма за дейността на районната организация, като в нея задължително са и всички национални съюзни прояви.


  В СОФИЯ                                                                             

ДОБРОТО БЕ ЗНАКЪТ НА ТАЗИ СРЕЩА

 • На 26 април т. г. се състоя годишното отчетно събрание на пълномощниците на районната организация в София.

 • Пълномощниците единодушно приеха доклада на председателя на организацията  и отчета на Контролната ревизионната комисия.

 • Гост на събранието бе заместник председателят на СГБ г-н Николай Нинов

   Председателят на РО София г-н Георги Георгиев посочи в отчетния доклад най-важните успехи на районната организация за изминалата година.
   РО София успя да обедини своите членове не само в празниците, но и в много сериозни срещи и дискусии. Отбелязан бе приносът на активистите на РО-София при организирането на туристическия риболовен празник на яз. „Пчелина”, при провеждането на двата традиционни празника на Витоша при хижа „Фонфон”, за новогодишното тържество в ресторант „Сите българе”. Всичко това, заедно с отличното представяне на групите за художествената самодейност на Камелия Тодорова и на Панталей Христов в Националния фестивал на художествената самодейност в Приморско говори за добре свършена работа.


  В ГОРНА ОРЯХОВИЦА                                                    

ДА ПРИВЛЕЧЕМ МЛАДИТЕ ХОРА

 • Годишното отчетното събрание на организацията на глухите в града се състоя на 24 април т.г.

 • То премина съгласно приетия дневен ред с прочитане на резюме от доклада на Ревизионната комисия и отчетния доклад за дейността на организацията през изминалия отчетен период.

  Обсъдена бе и програмата на организацията за 2012 година. Изказаха се секретарите на териториалните организации и почти всички пълномощници. За дейността се даде много добра оценка, но за тежкото състояние на хората с увреден слух в държавата ни бяха изказани много тежки думи. Голямата безработица, поскъпването на хранителните продукти и лекарствата поставят членовете ни в изключително трудна ситуация, от която няма измъкване. Хората остават гладни и болни, не могат да водят дори едно нормално човешко съществуване.


Тишина®


 

   

В момента има 23  гости и няма потребители и в сайта

© ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ