Брой 1-2 на в-к "Тишина" от 26 януари 2015 г.

 

ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ НА НОВИЯ

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА

СЪЮЗА НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ

 

  На 7 януари 2015 година се състоя Първото заседание на новоизбрания Управителен съвет на Съюза на глухите в България.
  В заседателната зала на СГБ присъстваха всички легитимно избрани 9 членове на Управителния съвет, както и председателката на Централната контролна комисия.
  Заседанието бе ръководено от Председателя на СГБ г-н Николай Нинов.
  В работата взе участие и Почетният председател на СГБ г-н Васил Панев.

  Съгласно чл. 50 т.10  от Устава на СГБ, председателят на СГБ г-н Николай Нинов предложи избор на заместник председател на Съюза на глухите в България.
  С мнозинство членовете на Управителния съвет избраха на този пост г-н ДИЯН ДЕМИРОВ от Варна.
На заседанието бе утвърдено  структурното разпределение на членовете на Управителния съвет по направленията и дейностите на Съюза на глухите в България.
  Членовете на Управителния съвет на СГБ приеха и утвърдиха  Обръщение във връзка с легитимността на своя статут.

На своето Първо заседание членовете на новоизбрания  Управителния съвет на СГБ приеха своите първи и важни решения.
   Те утвърдиха структурното разпределение на членовете на Управителния съвет по направленията и дейностите на Съюза на глухите в България,  както следва:

Николай Динков Нинов

(председател)

    ОТГОВАРЯ за:

 • Общо ръководство и контрол. Пряко отговаря за: Финансовата дейност; Стопанската дейност, ВФК; Международната дейност, Социално-битова дейност, Кадри и административна дейност

Диян Стойчев Демиров

(зам. председател)

 • Икономическа дейност; Социална рехабилитация и интеграция.

Мая Георгиева Гочева

 • Финанси. Счетоводство. Наемна политика и почивно дело.

Илиян Александров Радев

 • Стопанска и производствена дейност. Съвет на управителите на “Тих Труд”. Ранна рехабилитация на децата с увреден слух.

Кристина Драгомирова Григорова

 • Работа с младите членове на СГБ (МОСГБ).

Петър Асенов Тричков

 • Социална дейност; Издателска дейност.

Красимир Каменов Альов

 • Национален методически и консултативен център по проблемите с жестовия език. Образование.

Владимир Иванов Владимиров

 • Културна дейност и художествена самодейност;

Радка Радева Йорданова

 • Организационна дейност; Шах и туризъм.

 

Членовете на Управителния съвет на СГБ приеха и утвърдиха на

своето първо заседание  ОБРЪЩЕНИЕ във връзка с легитимността на своя статут

  Управителният съвет на Съюза на глухите в България е легитимно избран от Събранието на Пълномощниците. Изборът е в съответствие със законите на Република България и по-специално със Закона за юридическите лица с нестопанска цел. В своите действия  членовете на УС ще се обосновават единствено и само на законите и ще работят по тези закони. Управителният съвет на СГБ има амбицията и силата да допринесе за развитието и просперитета на Съюза на глухите в България.
 

КОЙ-  КОЙ Е В НОВИЯ УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА СГБ

 

 

НИКОЛАЙ НИНОВ
Председател на Съюза на глухите в България

   Николай Нинов от гр. София e с практическа глухота, чува с помощта на слухов апарат. Образованието му е висше, специалност Компютри. Свободни интереси -  шах и компютри. Член е на СГБ от 2004 г. От 2006 работи като специалист. През 2010 е избран за заместник председател на СГБ, а от 12 декември 2014 е  председател на Съюза на глухите в България.. В момента отговаря за Общото ръководство и контрол на СГБ.  Пряко за: Финансовата дейност; Стопанската дейност, ВФК; Международната дейност, Социално-битова дейност, Кадри и административна дейност.
Смята, че ще допринесе за изграждането, развитието и просперитета на организацията като цяло във всички направления и дейности, които има Съюза. На въпроса „Как виждате СГБ след 4 години?” - той отговаря: „Виждам Съюза на глухите в България, като една силна и авторитетна национално представителна организация, която защитава интересите на глухите хора в България.

 

 

ДИЯН ДЕМИРОВ
Заместник председател на Съюза на глухите в България

Диян Демиров от гр. Варна  има 100% загуба на слуха. Завършил е полувисше образование. Член е на СГБ от 1989г. От 8 години е член на Управителния съвет на СГБ. Има  един мандат като председател на РО Варна, а от 4 години е и управител на Център за социална рехабилитация и интеграция на хора с увреден слух. В момента, като заместник председател на СГБ  отговаря за Икономическата дейност и за Социалната рехабилитация. Той казва така: „Смятам да използвам опита си за обединение на всички хора с увреден слух. Освен това ще работя за създаване на обратна връзка от ръководството към обикновените членове. За мен най-важно е членовете на СГБ да са единни и съм оптимист в тази насока. В бъдеще виждам един здрав единен съюз с богата социална и културно масова политика.”
 

 

МАЯ ГЕОРГИЕВА ГОЧЕВА
   Мая Георгиева от гр. София, чуваща. Член на Съюза на глухите в България  от 28 години. В момента, като член на Управителния съвет на СГБ, отговаря за Финанси; Счетоводство; Наемна политика и почивно дело. Лични интереси има в областта на литературата, финансите и спорта. Нейният девиз е: „Вярвай в бъдещето, което все още не виждаш. Наградата, която ще получиш, е да видиш онова, в което си вярвал.”

 

 

 

 

ИЛИЯН АЛЕКСАНДРОВ РАДЕВ
   Илиян Радев от гр. София, е  с висше образование социология и журналистика. Член e на СГБ от 10 г. От 9 години е  координатор на Районната организация в София. Позицията му в УС сега е отговарящ за Стопанска и производствена дейност; Съвет на управителите на “Тих Труд”, както и Ранна рехабилитация на децата с увреден слух. Смята да работи в насока за нова системна и административна дейност,  за повишаване авторитета на СГБ на институционално и социално равнище. Очаква, че през следващите години организацията ще има по-голям авторитет и тежест в обществото.

 

 

 

КРИСТИНА ДРАГОМИРОВА ГРИГОРОВА
  Кристина Григорова от гр. Хасково e тежкочуваща. От 12 години  e член на РО Хасково. Участвала е редовно в културно масовата дейност на Съюза на глухите в България. Като член на Управителния съвет ще отговаря за работата с младите членове на СГБ (МОСГБ). Тя споделя:  „Надявам се за следващите години на по-добро развитие в образованието, социалната рехабилитация и интеграция, повече развитие в културната и художествена дейност, обогатяване на жестовия език.”

 

 

 

 

КРАСИМИР КАМЕНОВ АЛЪОВ
  Красимир Альов от гр. Пловдив е с пълна 100% глухота. Има  висше педагогическо  образование. Член е на СГБ от 26 години. В момента е председател на Районната организация в Пловдив. А като член на Управителния съвет сега отговаря за Национален методически и консултативен център по проблемите с жестовия език, както и за образованието. Неговото мото е: „Всички поставени задачи, трябва да се реализират!”

 

 

 

 

ПЕТЪР АСЕНОВ ТРИЧКОВ
  Петър Тричков от Дупница e със 100% загуба на слуха. Има средно техническо образование. От 25 г. е член на Съюза на глухите в България. Председател е на Районната организация в Дупница. Работи в „Тих труд” ЕООД  Дупница, като началник смяна в печатарския цех.В предприятието работи и съпругата му. Целта му е да няма безработни глухи хора. Като член на Управителния съвет на СГБ отговаря за Социалната и  за Издателската дейност.

 

 

 

 

ВЛАДИМИР ИВАНОВ ВЛАДИМИРОВ
  Владимир Владимиров от гр. Русе, e слухоувреден. Има  средно медицинско образование. Повече от 37 г.е  член на СГБ. Незаменен председател на Районната организация в Русе е от 24 години. „Добротата и компетентността в отношенията с хората, това е пътят към общия успех” –  такъв е неговия девиз. В момента, като член на Управителния съвет на СГБ, той отговаря за културната дейност и художествената самодейност.

 

 

 

 

РАДКА РАДЕВА ЙОРДАНОВА
  Радка Йорданова от гр. Ямбол е със слухова загуба. Член е на Съюза на глухите в България  от 18 годни.   От тях 4 години е била заместник-председател на РО, а от две години насам е председател на Районната организация в Ямбол. Вярва, че добротата и взаимопомощта правят хората единни. Като член на Управителния съвет ще се занимава с  туризъм и шах . Очаква организацията ни да включи нови членове, да има повече разбирателство и по-голяма активност.

 

 

 

 

А ЕТО КОИ СА ЧЛЕНОВЕТЕ НА
ЦЕНТРАЛНАТА КОНТРОЛНА КОМИСИЯ НА СГБ

 

 

АНТОНИЯ ХУБЕНОВА
Председател на ЦКК

   Антония Хубенова от Стара Загора e слухоувредена. Има висше икономическо образование. Член е на Съюза на глухите в България повече от 14 г. Работи като зам. председател на РО Стара Загора от 4 години. В момента е председател на Централната контролна комисия. Смята с работата си да допринесе за по-стабилно управление и цялостен контрол в Съюза на глухите в България. Ще се стреми за по-висока информираност и гласност в обществото. Очаква след 4 години СГБ да бъде по-голяма организация, с постигнати цели и задачи спрямо изминалия период.

 

 

 

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
   Георги Георгиев от гр. Варна e слухоувреден. Завършил е средно специално образование.  Почитател е на рок музиката, има и увлечение към електротехниката. Член е на Съюза на глухите в България от 1984 година. Две години е работил в „ Тих труд” ЕООД  Варна. Като активен член на ЦКК смята да съдейства най-отговорно за изпълнението на целите и задачите на организацията. На въпроса -  как вижда СГБ след 4 години, той отговаря „Като организация на хора с увреждания, която  устоява и защитава интересите на членовете и тяхната трудова реализация.”

 

 

 

ВЕСЕЛИНА СТOЯНОВА
   Веселина Стоянова, гр. София  e слухоувредена. Има  висше икономическо образование. Член е на СГБ от 1996 година. Участвала е два мандата в работата на Централната контролна комисия на Съюза на глухите в България. В личен план интересите й са в областите туризъм, спорт и кино. В момента, като член на ЦKК,  смята да работи в посока за разработване на нови идеи и нов стил на работа в Съюза.

 

 

 

 

 

ТИЛКА КАЙРЯКОВА
   Тилка Кайрякова е родом от Хасково, но понастоящем живее в Пловдив.Има пълна загуба на слуха. Членството й в Съюза на глухите в България е от  1991година. Член е на ръководството на ТО Източен в гр. Пловдив, а  също и на Районния съвет към РО Пловдив, където отговаря за културно-просветната дейност. В момента е член на Централната контролна комисия на СГБ.

 

 

 


 

АТАНАС ШАТРОВ
  Атанас Шатров e родом от гр. Троян.  Слухоувреден е, с висше икономическо образование.  Член е на Съюза на глухите в България повече от 15 години. От 1990 до 2001година е член на Управителния съвет на СГБ. От 2000 до 2004година е  Управител на „ Тих труд” ЕООД Плевен. От 2010 г до 2014 г. е председател на Централната контролна комисия. В момента  е член на ЦКК на СГБ.

 

 

 


    ДОКУМЕНТИ                                                                     

Решения на Събранието на пълномощниците,

състояло се в София на 12 декември 2014 година


  1. Събранието на пълномощниците приема Отчета за дейността на Съюза на глухите в България и Отчета за изпълнение на бюджета за 2013 г.
  2. Събранието на пълномощниците приема отчета на Сборния бюджет на СГБ за 2013 г. по приходната част в размер на 666 786 лв. и 775 835 лв. по разходната част.
  3. Събранието на пълномощниците приема Отчета за дейността на ЦКК през 2013 г.
  4. Да се подобрят взаимоотношенията между ръководствата на Районните съвети и ръководствата на ТД „ Тих труд”  по места за съвместна работа и взаимопомощ.
  5. Считано от 2015 г. членският внос на съюзните членове да се увеличи на 5 лв.

 


Решения на Събранието на пълномощниците

за  изменениея и допълнения на Устава на СГБ

Събранието на пълномощниците  прие следните решения

за изменение и допълнение на Устава на СГБ

  Чл.4, т.7 от Устава на СГБ  се изменя както следва:
  „чл.4, т.7 Създава учебни центрове за професионално обучение включително и на преводачи от и на български жестов език, популяризира ги чрез средствата за масова информация. Работи за официалното признаване на българския жестов език от държавните органи.”


  Чл. 25, т.6 от Устава на СГБ да се измени както следва:
  Чл. 25, т.6 популяризира българския жестов език и работи за непрекъснатото му обогатяване.”


  Чл. 10, ал.7 от Устава на СГБ  се изменя както следва:
  «Чл. 10(7)  „Приемането на индивидуални членове  става от Съвета на териториалната организация /СТО/ въз основа на подадена молба от кандидата, в която декларира, че приема Устава на СГБ. Към молбата слуховоувредените лица прилагат аудиограма, издадена от медицинско заведение и ЕР на ТЕЛК. Районният съвет на Районната организация утвърждава или отхвърля предложенията на СТО.”.


  Чл.18, ал.1, ал.2 и ал. 3 от Устава на СГБ се изменя както следва: 

 „Чл.18 (1). Изключване се извършва от Районния съвет на съответната районната организация, където членува лицето и се налага при нарушение на устава на СГБ и законите на страната за прояви, насочени срещу интересите на съюза.”.
(2). Решенията за изключване от СГБ могат да бъдат обжалвани в 14-дневен срок от уведомлението за това пред Събранието на пълномощниците на Районната организация. Обжалването не спира изпълнението на решението за изключване.
(3). Изключените членове могат да бъдат приети отново в СГБ след отпадане на основанието за изключването им и изтичане най-малко на една година.”.

 

 Чл. 20 от Устава на СГБ се изменя какта следва:
Чл. 20 (1) Организационната структура на СГБ е на териториален принцип и включва:
   1. Съюзни органи - Териториални организации и ръководните им органи и Районни организации и ръководните им органи;
  2. Общосъюзни органи - Събрание на пълномощниците на СГБ, Управителен съвет на СГБ, Централна контролна комисия на СГБ и Председател на СГБ.
  (2) Мандатността на всички изборни органи е 4 години и изтича в края на съответната календарна година.
  (3) Председателите на СГБ, на Централната контролна комисия и на Районните съвети на Районните организации могат да бъдат избирани до два последователни мандата, считано от Събранието на пълномощниците на СГБ през м. май 2010 г.”.


  Чл. 22 от  Устава на СГБ  се изменя както следва:
Създава се нова алинея (1) със следното съдържание:
„Чл. 22 (1) (Нова). Събранията на пълномощниците на всички нива (ТО, РО и СГБ) имат право да избират нови членове за попълване на съюзните и общосъюзните органи на мястото на отказали се, които са представили писмено заявление.”.
   Текстът на чл. 22 става алинея (2) и се изменя както следва:
(2) (Предишен текст на чл. 22). Членовете на съюзните и общосъюзните органи могат да бъдат отзовавани, когато нарушават устава, законността и съюзната етика или не са присъствали в три поредни заседания без уважителна причина. Това става по решение на органа, който ги е избрал.”.
  Чл.46, т.12 от Устава на СГБ се изменя както следва:
  „Чл. 46, т. 12. Определя нормите на представителство на делегатите на събранията на пълномощниците на СГБ и РО.”.
  Чл.12, т.3 от Устава на СГБ се изменя както следва:
  „Чл. 12, т.3. „да участва в обсъждане на въпроси на организацията, в която членува, да прави предложения, да изказва мнения, да критикува поведението и действията на всички съюзни органи и да иска отмяна на техните противоуставни решения, като всичко това го прави лично на съюзните събрания.”.


  Чл.19, т. 6, т. 7 и т.7, буква „а” от Устава на СГБ се изменят както следва:
  „Чл. 19, т. 6. в съюзните органи (без териториалните организации) на едно и също ниво и в общосъюзните органи, в рамките на един мандат, не могат да бъдат избирани роднини по права линия и съпрузи;
  „Чл. 19, т.7. в съюзните и общосъюзните органи не може да бъде избирано лице:
   а) което не е член (пълномощник) на събранието, което избира съответния орган;
В т. 7, буква „д” се отменя.”.


  Чл. 26, т. 5 от Устава на СГБ се изменя както следва:
  „Чл. 26, т. 5. „Ежегодно отчита работата си пред Общото събрание на Териториалната организация, което взема решение с обикновено мнозинство.”.


  Чл. 28 от Устава на СГБ се изменя както следва:
  „Чл.28. Районните организации /РО/ на СГБ обхващат съюзните членове, живеещи на територията на районите, определени от Управителния съвет на СГБ. Районните организации нямат статут на юридически лица. Те се учредяват и закриват само с решение на Събранието на пълномощниците в СГБ.”.

 Чл. 32, ал. 3 от Устава на СГБ се изменя както следва:
  „Чл. 32 (3). Часът, датата, мястото и дневния ред на събранието на пълномощниците се обявява най-малко 30 дни преди провеждането му.”.


  Съгласно Чл. 51 от Устава на СГБ
   Събранието на пълномощниците избра г-н Васил Асенов Панев за Почетен председател на Съюза на глухите в България

 


ПЪРВА РАБОТНА СРЕЩА ЗА ОБСЪЖДАНЕ НА НУЖДАТА ОТ МОДЕРНИ

ПРЕВОДАЧЕСКИ ЖЕСТОВИ УСЛУГИ В БЪЛГАРИЯ

 

   В последните месеци познатата ни вече информационна кампания „Заслушай се“,  се приема успешно в българското общество. След  организирането на редица събития, в кампанията бяха предприети и стъпки  за подпомагане на  нуждата от качествени жестови преводачески услуги.
  На 11 януари 2015 г. се състоя първата по рода си  работна среща за обсъждане на нуждата от модерни преводачески жестови услуги в България. Срещата се състоя  с любезното съдействие и гостоприемство на Бетахаус, София.
 Участниците в срещата, инициатор на която бе Ашод Дерендонян,  организатор на кампанията „Заслушай се”, дискутираха и обсъждаха въпроси като:

 • Има ли нужда от качествени и навременни преводачески и жестови услуги?; 

 • Има ли нужда от модерен център за жестови услуги?; 

 • Какви са добрите практики в Европа?;  

 • Какво е положението в България в момента?; 

 • Трябва ли да имаме действаща Асоциация на жестовите преводачи?;

 • На прав път ли сме?;

 • Имаме ли капацитет?;

 • В екипа на Асоциацията на жестовите преводачи трябва ли да има глухи хора? Защо?


ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ НА ГЛУХИТЕ ДНЕС

 

Обръщение на г-н Марку Йокинен,
Президент на Европейския съюз на глухите


    Уважаеми приятели от цяла Европа,
  2014 беше много вълнуваща и важна година. Година, свързана с избора на нов Европейски Парламент. Нашата кампания,  предназначена към повишено участие на глухите хора в политическия живот в Европа бе успешна. 92-ма  от членовете на Европейския парламент застанаха зад предложения от нас Манифест, който прокламира Достъпност на информация и комуникация с жестов език за неговите потребители в ЕС.
   Специално искаме да поздравим д-р Адам Коза за неговия втори мандат в Европейския парламент, както и г-жа Хелга Стивънс, която е първата глуха жена в Европейския парламент.
   В новия Европейски парламент и в Европейската комисия, ние ще се радваме на добро сътрудничество и занапред в годините. 
   В началото на 2014 г., Европейският съюз на глухите представи книгата „Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания - Изпълнение в Европа - една перспектива за глухите». В нея се фокусира участието на глухите хора в  политическия и публичен живот.
През изминалата година, ЕСГ  бе лидер на мащабен проект, съвместно с Европейска комисия, по отношение на достъпността. Проектът е наречен INSIGN, и съдържа разработен инструмент за комуникация за хора с увреден слух, които лесно и бързо да могат да се свързват с представители на Европейския парламент, или с неговите Комисии.
  Големи постижения имаме и в някои от нашите асоциации членки, като Дания, Испания и Словакия, където бе официално признато използването и на разновидностите на жестовия език.
  2015 година  е обявена за "Европейска година за развитие".  Ние се  надяваме на активно сътрудничество за  постижения и развитие през тази година. Това пожелание се простира до всички наши партньори и асоциации-членки.  Но и до новите, като Хърватия например, която тази година стана пълноправен член на EUD. 2015 година ще бъде  забележителна за Европейския съюз на глухите. През тази година ние ще отбележим и ще честваме 30 годишнината от основаването  на EUD!
  За нашият 30-годишен юбилей  ние очакваме добронамерено сътрудническтво. Очакваме с нетърпение да празнуваме заедно-  с всичките си членове!


Тишина®


 

   

В момента има 18  гости и няма потребители и в сайта

© ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ