Брой 9 - 10 на в-к "Тишина" от 28 май 2015 г.

 

ГЕНЕРАЛНА АСАМБЛЕЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА ГЛУХИТЕ

14 - 17 МАЙ 2015 г., РИГА, ЛАТВИЯ

 

ПРЕГОВОРИ ЗА НОВИ КРИТЕРИИ И РАЗМЕР НА

ЧЛЕНСКИЯ ВНОС В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА ГЛУХИТЕ

 

  От 14-ти до 17-ти май 2015 г. двама от членовете на УС на СГБ – г-н Илиян Радев и г-н Петър Тричков,  присъстваха в качеството си на делегати на Генералната асамблея на Европейския съюз на глухите в Рига, Латвия. 

  Един от най-важните въпроси, който нашите делегати дискутираха в дневния ред на Генералната асамблея, бе намаляването на годишната такса за членство на СГБ в Европейския съюз на глухите.

  Обсъдени са били въпроси за миналогодишната дейност на европейския съюз на глухите, признаването на жестовия език, работата на отделните държави с техните глухи граждани, оплаквания и начини на работа, проекти за развитие.

  Тази година Латвия бе домакин на Генералната асамблея на Европейския съюз на глухите. Хотел Радисън Блу в Рига събра делегати от различни държави, за да отбележат няколко събития: предварителен Семинар (уъркшоп) на 14 и 15 май, самата Генерална асамблея на 16 и 17 май, както и честването на 95-годишнината на Латвийската асоциация на глухите.

  Делегати от Съюза на глухите в България, членове на УС,  бяха Илиян Радев, координатор на Районната организация на глухите в София и Петър Тричков, председател на Районната организация на глухите в Дупница. Г-н Радев ползва свободно английски и немски език, а широките познания на г-н Тричков по международен жестов език са благоприятствали комуникацията на европейско равнище.

  Няколко месеца по-рано от СГБ бяха проведени преговори между председателя на СГБ Николай Нинов и борда на ЕСГ по отношение на размера на членския внос за нашата организация, и бе получено уверение, че този въпрос ще намери място за обсъждане в дневния ред на Генералната асамблея. Това бе и най-важният въпрос, който делегатите ни в Латвия щяха да дискутират с цел постигането на финансово облекчение за България.

   „Една от най-важните ни задачи беше да успеем да постигнем намаляване на членския внос на Съюза на глухите в ЕСГ. В момента членският внос е 2000 евро на година. Като размер това е твърде много за нашата организация, а и, както изтъкнахме по време на дискусията, средната работна заплата в страната ни е с 4,6 пъти по-ниска в сравнение с европейските стандарти. Поради тази причина бе нужно да има малко съобразяване с икономическото ни положение като държава, спрямо което да се определя и размерът на членския внос на СГБ.” – каза при завръщането си г-н Радев.

  По неговите думи, преговорите за намаляване на членския внос са били доста тежки, като в продължение на два дни са били водени и лични преговори с г-н Марку Йокинен, президент на Европейския съюз на глухите и с г-н Марк Уитли, изпълнителен директор на ЕСГ. Г-н Уитли е направил предложение този въпрос да се разгледа отново след 9 месеца.

   „На самата Генерална асамблея на 16 май остро се противопоставихме на предложението за увеличение на членския внос за всички държави от следващата година. Поискахме открито да се променят критериите, по които се определя членския внос. Изтъкнахме, че държавите-членки на ЕС плащат различни по размер вноски за членство, и просто е нужно да има съобразяване с икономическото ни положение”, коментира г-н Радев.

  Българските делегати предизвикват наистина голяма дискусия за размера на членството, която се разгаря, но срещат подкрепата на колегите си от Белгия, Чехия, Ирландия и др. държави, членуващи в ЕСГ. По-богатите държави са подкрепили увеличението на таксата от следващата година, но не и нашите делегати.  Те се противопoставят и подкрепят идеята на белгийските представители за праг на членския внос в размер на 1300 евро.

  При този диспут г-н Радев и г-н Тричков отстояват предложението си за промяна на критериите, според които се определя размера на членския внос, и бордът на Европейския съюз на глухите обещава да преработи критериите, като на следващото заседание на ЕСГ да предложи други варианти. Това е много голямо постижение за СГБ, тъй като с оглед икономическата ситуация в страната ни намаляването на членския внос освен облекчение, би било също и възможност бъдещата съвместна работа и партньорство с Европейския съюз на глухите да не страда заради финансова непостижимост.

  На Генералната асамблея, в разговор със свои колеги от Източна Европа,  нашите делегати повдигат и друг важен въпрос – този за липсата на представители от източноевропейските страни в борда и административния апарат на ЕСГ. Има организации, които са достатъчно по-стари и с традиции от доста западноевропейски. Това наистина е голям проблем, защото така ние реално нямаме активно участие на международно ниво.

  По време на четенето на годишния отчетен доклад на ЕСГ за 2014 г., г-н Радев и г-н Тричков се включват с мнения по някои въпроси. С президента на Съюза на глухите  и тежкочуващите в Република Чехия Зарка Прокопюсова те са обсъдили една по-голяма бъдеща сплотеност на  източноевропейските съюзи на глухите, за да може техният глас да има по-голяма тежест. Необходимо е да се създават връзки, контакти с другите съюзи от Балканския регион и Източна Европа, считат делегатите.

   „Обсъдено беше и приемането на жестовия език като официален език на глухите. Много от държавите в ЕС, включително нашата, нямат закон за официално признаване на жестовия език. Посъветваха ни да бъдем по-активни по този въпрос”, заяви г-н Радев. Той додаде още, че са имали възможността да се запознаят с единствените двама представители в Европейския парламент, които са глухи – г-жа Хелга Стивънс и д-р Адам Коща, с които са обсъдили все по-намаляващия брой глухи членове в световен мащаб. 

   „Повечето делегати от организации на глухи в други държави ни поздравиха за смяната на ръководството на СГБ. Чуха се мнения, че оттук нататък ние трябва все по-активно да участваме в международните събития и мероприятия. Получихме поздравления и от г-н Колин Алън, президент на Световната федерация на глухите, за активното ни участие в диспута. Колегите делегати от други държави  показаха изненада, че за пръв път български представители са толкова активни на Генерална асамблея, с предложения и мнения.”, коментира г-н Радев.

  Честването на 95-годишнината от създаването на Латвийската асоциация на глухите бележи завършека на престоя на българските делегати в Латвия, които са поднесли поздравления от името на ръководството на СГБ. Те имат много причини да са доволни от представянето си в Рига.

  Тепърва предстои да видим какви ще бъдат резултатите от аргументирано защитените от г-н Радев и г-н Тричков позиции и интереси на СГБ на тазгодишната Генерална асамблея.


 

    ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ    

 

,,ПРАВО Е НЕ ОНОВА, КОЕТО НЯКОЙ ТИ ДАВА, А ОНОВА,

КОЕТО НИКОЙ НЕ МОЖЕ ДА ТИ ОТНЕМЕ

  Министерството на труда и социалната политика беше одобрено за бенефициент по програма ПРОГРЕС на ЕС и изпълнява проект "Право е не онова, което някой ти дава, а онова, което никой не може да ти отнеме." JUST/2013/PROG/AG/4955/AD.
  Република България подписа Конвенцията за правата на хората с увреждания на ООН и Факултативния протокол към нея. През 2012 г. нашата страна ратифицира Конвенцията. Министерството на труда и социалната политика разработи План за действие, съдържащ мерки за привеждане от Република България на нормативната уредба и политики в областта на хората с увреждания в съответствие с разпоредбите на Конвенцията за правата на хората с увреждания (2013-2014г.). Проектът има за цел да подкрепи изпълнението на Плана.

  За изпълнение на проекта бе предвиден период от 01.06.2014 г. до 31.05.2015 г. В него бяха включени следните дейности:

  * Провеждане на кръгли маси с участието на целевата група и заинтересованите страни: всички ресорни министерства, Омбудсман на Република България, Комисия за защита от дискриминация, и национално представителните организации на и за хора с увреждания, медии и др.; Семинари за обучение на професионалисти, работещи с хората с увреждания: служители от правосъдната система, лекари и медицински специалисти, учители и педагогически персонал, служители на местната, областната и централната администрация, медии и др.;

  * Отпечатване на лесна за четене версия на Конвенцията за правата на хората с увреждания на ООН от външен изпълнител, след провеждане на обществена поръчка.; Наръчник с добри практики за прилагането на чл. 1, 2, 19 и чл. 27 на Конвенцията за правата на хората с увреждания на ООН, изготвен от външен изпълнител, след провеждане на обществена поръчка

  * Заключителен доклад, съдържащ анализ на констатациите и постиженията по проекта, както и формулирани препоръки за политиката, която се прилага от МТСП в областта на интеграцията на хората с увреждания и заснети добри практики, разказани от хора с увреждания, Комуникационна стратегия за прилагането на Конвенцията на за правата на хората с увреждания, имаща за цел да промени обществените нагласи спрямо хората с увреждания, която ще бъде използвана като работен инструмент за изпълнението на проекта на основата на проучване на опита на водещите страни в тази област, изготвени от външен изпълнител, след провеждане на обществена поръчка. Заключителна конференция.

  Проектът успя да постигне очакваните резултати.         

  Планираните проектни дейности на МТСП подобряват  прилагането на националната политика за интеграция на хората с увреждания, както и подпомагат и укрепватт капацитета на служители от правосъдната система, лекари и медицински специалисти, учители и педагогически персонал, служители на местната, областната и централната администрация, които имат отношение по разглежданата проблематика

  Съюзът на глухите в България бе пряк участник във всички кръгли маси по проекта, които бяха проведени в градовете Банско, Варна, Стара Загора, Правец, както и заключителната конференция проведена в гр. София. Представители на организацията бяха Диян Демирев, Георги Георгиев, Антония Хубенова, Красимир Михалев , Даниела Митева и Дамян Калчев. Бе излъчен и жестомимичен преводач на събитията в лицето на г-жа Силвана Павлова от ЦУ на СГБ. Специално за проекта беше сниман филм за добрата реализация и интеграция на лица с увреден слух, в който участва Янка Трачук. Вниманието, което бе отделено на нашата организация беше подчертано.

  На заключителната конференция проведена в София, заместник- министърът на труда и социалната политика Лазар Лазаров направи заключение: ”Политиката на равни възможности на хората с увреждания носи икономически и социални ползи. Хората с увреждания имат нужда от подкрепа от институциите, за да не се чувстват изключени от обществото.
  Равнопоставеността на хората с увреждания е заявен приоритет на европейско и глобално равнище и това намери израз в ратифицирането на Конвенцията за правата на хората с увреждания от Република България. Всеки един трябва да зачита равнопоставеността в своето ежедневие и всички ние трябва заедно са се борим за премахване на стереотипите, дискриминацията и насилието - подчерта още заместник-министърът.
  Той обясни, че настоящият проект подкрепя изпълнението на предходния двугодишен план за действие, съдържащ мерки за политики в областта на хората с увреждания, но същевременно направи възможно неговото продължение и в рамките на новия програмен период – в следващите 6 години. „Проектът популяризира новите понятия и определения, въведени от Конвенцията, по начин достъпен за хората със зрителни, слухови и интелектуални затруднения. Убеден съм, че тази промяна е без алтернатива. Политиката за хората с увреждания е инвестиция. Тя е инвестиция в потенциала на нашите деца, родители. Колкото по-бързо достигнем до това убеждение от това зависи нашия просперитет“, завърши той. Нека да си пожелаем в следващия програмен период всички цели и дейности пряко свързани с Конвенцията на правата хората с увреждания на ООН да бъдат изпълнени!

 


 

ПРОЕКТ НА ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ, ПРИЕТ ОТ НСИХУ НА

ЗАСЕДАНИЕ НА 8 МАЙ В 2015 г., В ПРАВЕЦ

 

  * Представен е за утвърждаване от Министерски съвет на Република България.

 * Представяме ви различните цели по проекта, които имат пряко отношение към хората с увреден слух. Накратко са изброени какви са целите, оперативните пътища за постигане, крайни срокове, кой е отговорен за изпълнението и какви са очакваните резултати от него.

  Стратегическа цел: 4. Извършване на промени в нормативната уредба
 
Оперативна цел: 4. Изготвяне на проекти на нормативни актове по ресорни министерства
  Дейност: 4. Подготовка на проекти на нормативни актове по ресорни министерства
  Финансиране: В рамките на държавния бюджет

  Срок: постоянен

  Очаквани резултати: Промени в нормативната уредба

  Индикатори за изпълнение: текущ индикатор: 0; целеви индикатор: Брой промени в нормативната уредба.

  Отговорна институция: Всички ресорни министерства.

  Партньори: КЗД,Омбудсман на Република България, Национално представителни организации на и за хора с увреждания.

***

  Стратегическа цел: 4.2. Въвеждане на жестовия език.

  Оперативна цел: 4.2.1. Осигуряване на финансиране за изследване на жестовия език
  Дейност: 4.2.1. Проекти за изследване на жестовия език
  Финансиране: В рамките на държавния бюджет и/ или други източници на финансиране
  Срок: 2020 г. 
  Очаквани резултати: Разработени проекти за изследване на жестовия език.
  Индикатори за изпълнение: текущ индикатор: лингвистично описание и допълване на жестове; целеви индикатор: брой проведени изследвания
  Отговорна институция: МОН.

 Партньори: Национално представителни организации на и за хора с увреждания, академични среди, представител на специализираните училища за деца с нарушен слух.

***

  Оперативна цел: 4.2.2. Признаване и популяризиране на българския жестов език като езикова система.

  Дейност: 4.2.2. Осигуряване на обучителни модули по жестовезик

  Финансиране: В рамките на държавния бюджет и/ или други източници на финансиране. Срок: 2020 г.

  Очаквани резултати: Осигурени обучителни модули по жестов език.

  Индикатори за изпълнение: текущ индикатор: български жестов език – признат като езикова система; целеви индикатор: няма. 

  Отговорна институция: МОН.

  Партньори: Национално представителни организации на и за хора с увреждания.

***

  Оперативна цел: 4.2.3. Законово регулиране на разходите за преводи на български жестов език, за обучителни модули на интерпретатори за сляпо-глухи, за обучение на учители на деца с увреден слух, за преводачески и интерпретаторски услуги, за интерпретатори по алтернативни методи за комуникация на сляпо-глухи, за технически комуникационни средства.
 Дейност: 4.2.3. Осигуряване на преводачески услуги и технически комуникационни средства според потребностите на хората с увреден слух.

  Финансиране: В рамките на държавния бюджет и/ или други източници на финансиране

  Срок: 2020 г.

  Очаквани резултати: Осигурени преводачески услуги и технически комуникационни средства.
 Индикатори за изпълнение: текущ индикатор: постигнати добри възможности за упражняване на своитеправа, свободно изразяване на себе си и своето мнение и достъп до информация и комуникация чрез жестов език; целеви индикатор: брой обучителни модули.
  Отговорна институция: МОН.

  Партньори: Национално представителни организации на и за хора с увреждания.

***

 Оперативна цел: 4.2.4. Въвеждане на български жестов език като език и калкираща жестова реч в специалните училища.

 Дейност: 4.2.4. Създаване на условия в образователната система за използването на различни средства за преподаване.

 Финансиране: В рамките на държавния бюджет и/ или други източници на финансиране.

 Срок: 2020 г. 

 Очаквани резултати: Създадени условия в образователната система за използването на различни средства за преподаване.

 Индикатори за изпълнение: текущ индикатор: постигнати добри възможности за гарантиране достъп до учебното съдържание, съобразено с езиковите и комуникативни потребности на учениците; целеви индикатор: брой училища с постигнати добри възможности в използването на жестовия език.

 Отговорна институция: МОН.

 Партньори: Национално представителни организации на и за хора с увреждания.

***

 Оперативна цел: 4.2.5. Включване на специалисти с увреден слух като учители или възпитатели в специалните училища. 

 Дейност: 4.2.5. Създаване на условия в образователната система за използването на българския жестов език.

 Финансиране: В рамките на държавния бюджет

 Срок: 2020 г. 

 Очаквани резултати: Създадени условия в образователната система за използването на БЖЕ.

 Индикатори за изпълнение: текущ индикатор: включване на български жестов език в образователния процес; целеви индикатор: наредба / стандарт.

 Отговорна институция: МОН.

 Партньори: Национално представителни организации на и за хора с увреждания.

***

  Оперативна цел: 4.2.6. Подобряване на условията при обучението на студенти с увреден слух.

  Дейност: 4.2.6. Предоставяне на информация чрез текст, аудио и видеозапис с жестов превод и осигуряване на преводач.

  Финансиране: В рамките на държавния бюджет.

  Срок: 2020 г.

 Очаквани резултати: Предоставена информация чрез текст, аудио и видеозапис с жестов превод и осигуряване на преводач. 

  Индикатори за изпълнение: текущ индикатор: постигане на добри възможности за обучението на студентите с увреден слух; целеви индикатор: брой висши училища с предоставени добри възможности за обучение на студенти с увреден слух.

  Отговорна институция: МОН.

  Партньори: университетите, национално представителни организации на и за хора с увреждания.


 

ЦЕНТЪРЪТ ЗА РАННА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ДЕЦА

С УВРЕДЕН СЛУХ КЪМ СГБ ВЕЧЕ ИМА СВОЙ БЛОГ

 

  Уважаеми читатели на в-к „Тишина”, радващо е, че се случват толкова много нови и прогресивни промени, които към момента Съюзът на глухите в България осъществява в медийно отношение, както ви информирахме с публикациите в бр.8.

  Но най-голямото медийно събитие на Съюза на глухите в България за тази година все още предстои. Това е годишнината на Центъра за ранна рехабилитация на деца с увреден слух, кампанията за която е в ход през последните три месеца. Може би мнозина от вас знаят, че през тази година Центърът за ранна рехабилитация закръгля точно 40 години, откакто съществува. Основан е с подкрепата на СГБ, който и досега се гордее с обстоятелството, че чрез този Център има възможността да декларира грижата си към най-малките членове на тихата общност, лишени от слух.

  Разбира се, както всяка добра инициатива, която се подготвя с нужното внимание към детайла и се обявява, когато са налице положителни резултати, днес ще ви запознаем с направеното за Центъра до момента в чисто информационен аспект. Част от подготовката за кампанията бе създаването на блоговата платформа на Центъра за ранна рехабилитация – едно уютно и симпатично местенце, издържано в топлите цветове на жълто-оранжевата гама, за да хармонира по-добре със сезона, в който предстои да бъде отбелязан юбилеят – есента.

 

  Шаблонът е максимално семпъл и изчистен, за да предоставя възможност за по-лесно ориентиране към търсените информации дори за хора, които не са свикнали да боравят с подобен софтуер или ползват компютър отскоро. Липсата на интерактивни „украси” цели да не отвлича вниманието от важната информация. Разбира се, на по-късен етап могат да бъдат добавени и по-разчупени графични елементи, които да тушират настоящия „сериозен” изглед и да внушат по-детски и закачлив.

  Основната идея на блога обаче е да обособи в себе си максимума специализирана информация, нужна на родителите на деца с увреден слух, като ги ориентира за дейността на Центъра, възможностите му, какви специалисти работят там, какъв вид професионална помощ се предлага, къде в страната има други рехабилитационни кабинети, и т.н.

  Как да търсите в блога?

  Под заглавното поле на блога са поместени активни бутони, които при натискане отварят страници с информация – какво е ЦРРДУС и с какво се занимава, кои са децата на центъра, контакти за връзка с кабинетите в София и страната, и за удобство – с ориентировъчна карта. Бутонът „Разкажи ни” ще ви отведе на страничка в блога, която е направена специално за бившите възпитаници на Центъра за ранна рехабилитация, с чистото намерение да се осъществи обратна връзка. „Въпросник”-ът пък е удобна онлайн форма за попълване от бивши и настоящи възпитаници на Центъра, за да могат по-лесно да се ориентират в обратната връзка, като разкажат за себе си – помните някогашните лексикони, нали? Е, идеята е да бъде забавно и незадължаващо, и най-вече, да не се губи контактът.

  Това съвсем не са всички бутони, блогът все още се разработва, но ако се почувствате изгубени, достатъчно е да натиснете първият бутон и ще се върнете на началната страница.

  Под бутоните е разположено полето за публикации. Това е мястото на основната и най-важна информация, предоставена на читателите - история за създаването на Центъра, истории на децата на Центъра, снимки, история и адреси на кабинетите, кой и как създаде логото, и още много, много други интересни неща.

  В полето вдясно под надписа „Категории” можете да видите етикетите, с които са отбелязани според тематиката отделните публикации. Цифрите в скоби показват колко точно са публикациите по съответната тема. В същата колона може да видите и кои са съмишлениците на Центъра за ранна рехабилитация – при кликване върху тях ще се озовете на личните им сайтове, блогове или профили в социалната мрежа Фейсбук.

  Можете да търсите също и по ключова дума или заглавие, които да въведете в полето за търсене, озаглавено „Какво искаш да откриеш при нас?”. Обръщението на „ти” в случая е умишлено търсено средство, предразполагащо комуникацията. Няма нужда от официалности, нали?

  Как да коментирате?

  В случай, че искате да оставите мнение за даден материал, под всяка публикация има поле „Публикуване на коментар”. Можете да напишете всичко, като разбира се, спазвате добрия тон и уважение към хората, към които се обръщате, както и към другите коментиращи. Все пак идеята е да се получи градивна комуникация и здрава обратна връзка – блогът все още е нов, все още недостатъчно познат и всяко мнение, препоръка или критична забележка е от значение.

  Как да станете последовател на блога?

  Ако вие самите имате блог, сайт, или достатъчно опит с такива платформи, е нужно само да ползвате синия бутон „Станете член на този сайт”, разположен в полето вдясно непосредствено под „Категории”, и да следвате инструкциите за присъединяване. Важно е да се отбележи, че броят на последователите, чиито снимки се виждат при отваряне на блога, не показва реално колко души го следват. Някои може би нямат профили, за да се присъединят по този начин, а други са сложили отметка, т.нар. букмаркване, за да се връщат лесно към блога и информациите в него, когато им е потребно.

  Блогът на Центъра все още няма своя страница в социалната мрежа Фейсбук, но се популяризира и там чрез партньорските блогове.

  И накрая, редно е да споменем, че инициатори на мащабната юбилейна кампания са председателят на СГБ  Николай Нинов и ръководителката на Центъра за ранна рехабилитация на деца с увреден слух Светла Коралска. Организатори са Илиян Радев, координатор на столичната Районна организация на глухите и Христина Чопарова, медиен експерт в Направление „Медии и PR” към СГБ.

  Заслуга за изработване на логото на Центъра има председателят на РО София Дамян Калчев, който по случайност е и бивш възпитаник на Центъра за ранна рехабилитация и с удоволствие се ангажира с графичната помощ.

  Можете да разгледате блога на адрес: http://crrdus.blogspot.com/, както и да се свързвате с Центъра за ранна рехабилитация на деца с увреден слух на електронен адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.. Блогът може да се отваря и през обновения сайт на СГБ: www.bg.sgbbg.com, през бутона ЦРРДУС.

  В следващия брой очаквайте информация за кабинетите на Центъра и техните координати.


 

    АРДУС ОРГАНИЗИРА СЕМИНАР   

 

СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ НА

ВКЛЮЧВАЩОТО ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИ С УВРЕДЕН СЛУХ

  Асоциацията на родителите на деца с увреден слух е партньор на Министерство на образованието и науката по проект BG051PO001-4.1.07, „Включващо обучение”, по Дейност 5 - "Създаване на благоприятна среда в училищата и детските градини за адаптивно обучение на деца със специални образователни потребности" 

  В изпълнение на дейността по проекта АРДУС oрганизира семинар на тема "Съвременни тенденции и перспективи на включващото обучение на ученици с увреден слух", Събитието се проведе на 09.05.2015г. в зала Сердика, на Шератон - София, х-л. Балкан в гр. София и бе посетено от специалисти  работещи в областта на приобщаването на деца с увреден слух в общообразователни училища, родители и симпатизанти.

  Целта на семинара бе да запознае присъстващите с възможностите, които предоставя включващото обучение, като процес на признаване и удовлетворяване на многоoбразните образователни потребности на децата и учениците с увреден слух. В изказванията на специалистите бяха  разгледани медицинските, педагогическите и психологически аспекти на работата с деца с увреден слух.

  Г-жа Мария Кръстева - Председател на АРДУС откри семинара и представи конкретните дейностите, осъществени от екипа на АРДУС - сурдопедагог и психилози, който в рамките на проекта посетиха 14 пилотни училища и една детска градина в страната - гр. София, гр. Етрополе, гр. Мездра, гр. Благоевград,  гр. Русе , гр. Перник, гр. Дупница, гр. Сопот, гр. Пловдив,  гр. Полски Тръмбеш, гр. Плевен, гр. Кюстендил и гр. Елин Пелин.

  Проведените от екипа дейности бяха в следните направления:

  • Работа с ученици по метода на груповия тренинг, изграждане на екип, неформално лидерство.
  • Провеждане на срещи с родители и преподаватели в същите пилотни училища, обсъждане на теми за успешната интеграция и включващо обучение на ученици с увреден слух.
  • Психологически и педагогически консултации на родители на деца със специални образователни потребности или специфични обучителни трудности, както и други проблеми на ученици с училището. Отделно се проведоха и психологически и педагогически консултации на учители, работещи с такива деца. Консултациите се извършиха  съответно от детско-юношески психолог и сурдопедагог-логопед.

  Г-жа Грета Ганчева - Директор, Дирекция "Достъп до образование и подкрепа на развитието" и Ръководител на проекта, приветства участниците и гостите на семинара.

  Водещи специалисти в областта предоставиха  актуална информация за съвременните тенденции, възможностите за обучение и успешната интеграция на децата и учениците с увреден слух.

На семинара бяха разгледани следните теми:

   * "Медицински аспекти на ранното откриване и диагностика на слуховото нарушение", Д-р Дончев, ВМА

  * "Диагностика и управление на цялостния процес по приобщаване на деца с увреден слух в предучилищна и начална училищна възраст", Таня Димитрова,  слухово-речеви рехабилитатор; консултант по КИ към ВМА-София; управител на Образователен център за ДУС „Яника“

   * "Обучението на учениците с увреден слух в масово училище - равносметка и перспективи" от Ива Евстатиева - сурдопедагог  в  ССУ за ДУС с ДГ "Проф. Дечо Денев", гр. София

   *  "Включващото обучение - път към индивидуалните възможности и интереси на децата и учениците с увреден слух", Таня Иванова - сурдопедагог, ресурсен учител в РЦ - гр. София

    *  "Характеристика на комуникативната компетентност и особености на езиковото обучение на ученици с увреден слух", Славина Лозанова – слухово-речеви рехабилитатор; логопед, ВМА – гр. София

   * "Психо- социални аспекти и перспективи на включващото обучение на ученици с увреден слух", Теодора Милотинова - психолог

     *  "Тенденции на включващото  обучение на ученици с увреден слух в Европа", Дарина Панталеева - член на УС на АРДУС

     * Доц. д-р Н. Балканска и гл.ас.д-р Анна Трошева-Асенова, СУ "Св. Климент Охридски",  представиха своята книга - "Приобщаване на детето с увреден слух в образователната среда"

  Гост на семинара беше г-жа Мари Лор Жандо - представител на Френската националната асоциация на родителите на деца с увреден слух-ANPEDA, която запозна участниците с тенденциите на обучението на деца с увреден слух във Франция.

  Участниците получиха брошура, в каято са описани Преподавателски стратегии при работа с хора с увреден слух и Наръчник за учители, специалисти и родители, който се състои в две части:

  • Педагогическа и семейна подкрепа на ученици с увреден слух обучавани в масови учебни заведения и
  • Психосоциална подкрепа на деца с увреден слух обучавани в масови учебни заведения

  Включващото обучение е път към индивидуалните възможности и интереси на децата и учениците с увреден слух. Обучението е дълъг и продължителен процес, в който взима участие екип от специалисти, учители, родители и самите деца и ученици с увреден слух. Както при интегрирането, така и при включването/ приобщаването, важно място има индивидуалността на децата/ учениците, като основно средство за успешна работа и постигане на добри резултати.

  Целта на включващото образование е да се осигурят равни възможности за развиване на потенциала на всяко дете, за успешното му приобщаване в обща образователната  среда,  професионална реализация и социално включване в обществото.


 

ПРЕД XXVI НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА

ХУДОЖЕСТВЕНАТА САМОДЕЙНОСТ НА СГБ

  На 12, 13 и 14 юни предстои провеждането на поредния Фестивал на съюзните таланти. Тази година той ще се проведе в град Трявна -  на сцената на зала „Дръзновение” в читалище „Пенчо Славейков”. Читалището е в центъра на града, в близост до общината и хотела, построен в типичния за града възрожденски стил.

  Градът на майсторите-занаятчии - това е Трявна. Някога, преди много години, земята не достигала, а дървеният материал бил в изобилие. Това накарало жителите на градчето да се насочат към занаятите, които днес са неговият символ.

  Трявна е построена на днешното място от първите заселници през 12 век и с името Търнава. Днес в съвременна Трявна живеят близо 10 хиляди души. Центърът на града е архитектурен резерват и привлича много туристи. Той е и единственият запазен днес възрожденски площад в България с прилежащите му сгради, които са дело на прочутите дюлгери на Трявна, строили в Боженци и Жеравна. Символи на града са часовниковата кула и каменният мост, изграден в далечната 1845 г. Сградата, разположена до часовниковата кула, е старото школо. То било едно от първите светски училища в България. В него е преподавал Петко Славейков, а в града се е родил и синът му – Пенчо Славейков.

  Старата Даскалова къща днес е Музей на дърворезбарското изкуство. Уникалните й слънца от дърво на таваните са резултат от облог между двамата големи майстори - Димитър Ошанеца и Иван Бочуковеца.

В Трявна има един уникален за страната музей - на азиатското и африканското изкуство. Сградата на старата баня, в която се намира, е приютила повече от 200 пана, пластики и маски от държави като Непал, Индия, Тибет и Китай.

 

ЗАПОВЯДАЙТЕ НА ФЕСТИВАЛА В ТРЯВНА! ГРАДЪТ ЩЕ ВИ ПРИЕМЕ С РАДОСТ И

ЛЮБОВ И ЩЕ СИ ТРЪГНЕТЕ ОТ НЕГО С ЖЕЛАНИЕТО ДА ДОЙДЕТЕ ПАК!

 


Тишина®


 

   

В момента има 8  гости и няма потребители и в сайта

© ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ